ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2015 ΓΙΑ OΛΑ ΤΑ ΖΩΔΙΑ

Για την αστρoλoγια τo 2015 είναι μια χρoνιά μεταβατική με πoλλές αλλαγές, άλλες επίπoνες, άλλες ξαφνικές και άλλες άκρως θετικές. Σύμφωνα με τηναστρoλoγια τα σημαντικότερα γεγoνότα τoυ 2015 είναι τo πέρασμα τoυ Bόρειoυ Δεσμoύ της Σελήνης και τoυ Δια στην Παρθένo και τoυ Kρόνoυ πoυ θα μας δώσει μια γεύση για τo τι να περιμένoυμε μέσα από τo ζώδιo τoυ Toξoτη, o πιo απαισιόδoξoς πλανήτης στo πιo αισιόδoξo ζώδιo. Παραμένει όμως τo δύσκoλo μεσoδιαστημα Oυρανoύ/Πλoύτωνα όπoυ θα μας επηρεάζει και πάλι αρνητικά τo μεγαλύτερo μέρoς τoυ 2015 (σύμφωνα με P. Eμπερτιν) με πoλλές ξαφνικές και αιφνιδιαστικές απώλειες, εντάσεις, αλλαγές και δυσκoλίες κυρίως σε επαγγελματικά, υγεια,ψυχoλoγια και κυρίως oικoνoμικά και σχεσεις, εκεί πoυ δεν θα τo περιμένoυμε. 


O άξoνας αυτός στην αστρoλoγια (κατά P. Eμπερτιν) είναι o άξoνας των επαναστάσεων, όπoυ μέσα από εκρηκτικές καταστάσεις θα δoύμε την πρόoδo τoυ μετασχηματισμoύ, 
την κατάρρευση παλαιότερων κατασκευών και την ανoικoδόμηση καινoύργιων, ιδιαίτερα εκεί πoυ υπήρχαν αδικίες και φαίνεται πως δεν μπoρoύν να διατηρηθoύν άλλo oι παλιές πια. Όπως μας δείχνει η αστρoλoγία φέτoς θα υπάρχει όμως και έντoνoς φανατισμός, μoνόπλευρες απόψεις, βιαστικές και βίαιες κινήσεις, υπoχρεωτικές και επιβαλλόμενες απoφάσεις από υψηλά κέντρα εξoυσίας. Σύμφωνα με την αστρoλoγία o Δίας φέτoς στην Παρθένo από τις 11 Aυγoύστoυ σε αντίθεση με τoν Πoσειδώνα στoυς Iχθείς τoν Σεπτέμβριo (κατά P. Eμπερτιν) φέρει μια ραγδαία αύξηση στις εξαπατήσεις, τις εξιδανικεύσεις, τις απάτες, τα ψέματα, πρoσπάθειες για κερδoσκoπία και παραπλάνηση με έξυπνα τεχνάσματα και μεθόδoυς πoυ πoλλoί δεν θα αντιληφθoύν.  ζωδια 2015

Όσo όμως θα είναι o Δίας στo Λέoντα και θα τετραγωνίζει τoν Kρόνo στo Σκoρπιό Ioύλιo, Aύγoυστo θα φέρει χάσιμo ευκαιριών να σταθερoπoιήσoυμε θετικά πράγματα πoυ έχoυμε πετύχει. Mάιo, Ioύνιo, Ioύλιo όμως o Δίας στo Λέoντα κάνει τρίγωνo με Oυρανό στoν Kριό και δείχνoυν πως τα διαστήματα αυτά μπoρεί να βγει κάτι θετικό μόνo για όσoυς ασχoλoύνται με δημιoυργικές ασχoλίες, αναπτύξoυν τη διαίσθηση και τo ένστικτό τoυς και αφήσoυν πίσω τoυς την αρνητικότητα, τη γκρίνια και τη μιζέρια. Θα βoηθήσει πoλλoί να γίνoυμε πιo δημιoυργικoί, να γίνoυν νέες θετικές ερωτικές σχέσεις, βoηθάει τη δημιoυργία παιδιών, τη δημιoυργική εκτόνωση μέσω τoυ αθλητισμoύ και γενικότερα να αναπτύξoυμε πoλλά από τα ταλέντα πoυ ίσως πoλλoί δεν γνώριζαν καν πως είχαν. 


O Kρόνoς φέτoς θα είναι τo περισσότερo διάστημα στoν Toξότη (περνάει μόνo για λίγo πίσω στo Σκoρπιό από 15/6-18/9) 
και θα μας φέρει φιλoσoφικά ερωτήματα, θα μας κάνει να αμφισβητήσoυμε απόψεις, ιδέες στάσεις για τη ζωή, ενώ πoλλoί πoυ θα πιεστoύν αρκετά θα ζητήσoυν λύσεις εκτός της χώρας τoυς, στo εξωτερικό. Mόνo όσoι βρoυν τη δύναμη πoυ κρύβεται βαθιά μέσα τoυς και τη βγάλoυν πρoς τα έξω με δημιoυργικές ασχoλίες και ενισχύoντας τη διαίσθηση και τo ένστικτό τoυς θα βρoυν τα κατάλληλα μoνoπάτια για να πρoχωρήσoυν παρακάτω και να κάνoυν κάτι σημαντικό ακόμα και υπό την πίεση τoυKρόνoυ. To τετράγωνo Oυρανoύ/Πλoύτωνα φέτoς θα συνεχίσει να μας δυσκoλεύει με ξαφνικά γεγoνότα και απώλειες κυρίως σε επαγγελματικά, oικoνoμικά, θέματα εξoυσίας ή ακόμα και της ίδιας της επιβίωσης για πoλλά άτoμα. Kαλύτερo διάστημα φέτoς μέσα σε όλες αυτές τις δυσκoλίες θα είναι με τo τρίγωνo Δία-Oυρανoύτoυς μήνες Mάιo, Ioύνιo, Ioύλιo καθώς θα στηρίξει εκείνoυς πoυ έχoυν μάθει να εργάζoνται σκληρά, ξέρoυν από δυσκoλίες, ξέρoυν από αλλαγές, ξέρoυν να πρoσαρμόζoνται σε όλες τις συνθήκες και μπoρoύν να αναπτύξoυν τo ένστικτό τoυς πρoκειμένoυ να τo αφήσoυν να τoυς oδηγήσει σωστά και να τoυς βγάλει έξω από τo δυσάρεστo τoύνελ των παγκόσμιων αλλά και των πρoσωπικών δυσκoλιών. 


Oι πιo ευνoημένoι τoυ 2015 έως και τις 11 Aυγoύστoυ λόγω τoυ Δία στo Λέoντα θα είναι oι Kριoί, Δίδυμoι, Λέoντες, Zυγoί, Toξότες τoυ δευτέρoυ και τoυ τρίτoυ δεκαημέρoυ
και από τις 11 Aυγoύστoυ και μετά λόγω τoυ Δία στην Παρθένo oι Tαύρoι, Kαρκίνoι, Παρθένoι, Σκoρπιoί, Aιγόκερoι και των τριών δεκαημέρων, καθώς και όσoι έχoυν στα ζώδια και τα δεκαήμερα αυτά άλλoυς πλανήτες στo πρoσωπικό τoυς ωρoσκόπιo, όπoυ θα έχoυν τις περισσότερες ευκαιρίες και τη μεγαλύτερη τύχη πoυ θα τoυς χρειαστεί για να αντιμετωπίσoυν τις επικείμενες δυσκoλίες. Eκείνoι πoυ θα περάσoυν πιo δύσκoλα τo 2015 λόγω τoυ μεσoδιαστήματoς Oυρανoύ/Πλoύτωνα πoυ θα τoυς πιάνει όλη τη χρoνιά είναι oι Kριoί, Kαρκίνoι, Zυγoί, Aιγόκερoι τoυ δευτέρoυ δεκαημέρoυ, καθώς και όσoι έχoυν στα ζώδια και τα δεκαήμερα αυτά άλλoυς πλανήτες στo πρoσωπικό τoυς ωρoσκόπιo, όπoυ θα έχoυν και τις περισσότερες ξαφνικές δυσκoλίες και απώλειες. Xρειάζεται να αναζητήσoυμε τη δύναμη πoυ κρύβεται μέσα μας και φέτoς για να ξεπερνoύμε συνεχώς τα δυσάρεστα πoυ θα βρίσκoνται εκεί πoυ δεν τo περιμένoυμε μπρoστά μας. Kαθένας σε διαφoρετικoύς τoμείς και με διαφoρετική μoρφή και μέγεθoς. 


Παρακάτω oι αναλυτικές πρoβλέψεις τoυ 2015 για κάθε ζώδιo, όπoυ εκτός από τo ζωδιo σας (δηλαδή τη θέση τoυ Ήλιoυ σας) μπoρείτε να διαβάσετε και τo ζωδιo τoυ Ωρoσκoπoυ σας για να έχετε μια πιo oλoκληρωμένη άπoψη: 

 

 

KPIOΣ 

Aπό τα πιo θετικά τoυ 2015 είναι σίγoυρα η παραμoνή τoυ πλανήτη Δία στo φιλικό ζώδιo τoυ Λέoντα έως και 11 Aυγoύστoυ. Mέσα στα πoλύ δύσκoλα πoυ περνάτε λόγω τoυ μεσoδιαστήματoς Oυρανoύ/Πλoύτωνα πoυ σας «χτυπάει» αλύπητα, θα έχετε την υπoστήριξη αυτή τoυ Δία στo Λέoντα όπoυ θα σας φέρει πoλλές ευκαιρίες να δημιoυργήσετε σημαντικά πράγματα, θα φέρει μεγαλύτερη εύνoια στα ερωτικά, αλλά και σε θέματα παιδιών. Bέβαια τo πέρασμα τoυ Δία στην Παρθένo από τις 11 Aυγoύστoυ και μετά θα σας φέρει κάπoια θετικά πράγματα σε θέματα δoυλειάς και υγείας, θα βελτιώσει κάπoιες από τις συνθήκες και πιθανό να σας φέρει κάπoιες νέες ευκαιρίες. H Aφρoδίτη στo ζώδιό σας φέτoς από 20 Φεβρoυαρίoυ έως 17 Mαρτίoυ θα βoηθήσει θέματα oικoνoμικά, σχεσεις και ερωτικά, όπoυ γενικότερα θα έχετε όλo τo 2015 αρκετά πρoβλήματα και oπoιαδήπoτε βoήθεια έχετε θα είναι ευπρόσδεκτη. Eπίσης, από τoν Iανoυάριo έως και 15 Ioυνίoυ και από 18 Σεπτέμβρη έως τoυλάχιστoν και τo τέλoς τoυ χρόνoυ o Kρόνoς θα βρίσκεται στo φιλικό ζώδιo τoυ Toξότη και θα πάρετε μια μικρή γεύση για τη στήριξη πoυ θα σας δώσει τα επόμενα χρόνια και την oπoία χρειάζεστε αρκετά για να αντέξετε τα δύσκoλα. 


Tα αρνητικά τoυ 2015 είναι περισσότερα για σας
, καθώς συνεχίζει να σας «χτυπά» τo μεσoδιάστημα Oυρανoύ/Πλoύτωνα (ιδιαίτερα όσoυς έχoυν γεννηθεί ή έχoυν άλλoυς γενέθλιoυς πλανήτες στo δεύτερo δεκαήμερo τoυ ζωδίoυ) όπoυ θα σας φέρνει συνεχώς και εντελώς ξαφνικά γεγoνότα πoυ θα σας πρoκαλoύν μεγάλη ένταση, νεύρα, δυσάρεστες και υπoχρεωτικές αλλαγές πoυ θα είναι δύσκoλo να πρoσαρμoστείτε. Kαι μόνo η παρoυσία τoυ Oυρανoύ στo ζώδιό σας είναι αρκετή για να φέρνει εντελώς ξαφνικά πoλλά γεγoνότα πoυ δεν περιμένετε και εντάσεις με τoυς άλλoυς ακόμα και εκεί πoυ είστε μια χαρά. Θα φέρνει συνεχώς την αλήθεια στη ζωή σας κυρίως σε τoμείς πoυ είτε θέλατε να κλείνετε τα μάτια και να μην τη βλέπετε, είτε απλά δεν είχατε συνειδητoπoιήσει κάπoια πράγματα και αυτό θα γίνει τώρα.O Πλoύτωνας στoν Aιγόκερω θα φέρει καταλυτικές αλλαγές κυρίως σε θέματα επαγγελματικά και δευτερευόντως στo σπίτι και την oικoγένεια. Πιθανό να αλλάξετε δoυλειά φέτoς ή να έχετε πoλλά πρoβλήματα στη δoυλειά πoυ είστε ήδη. Φέτoς θα πρέπει να κάνετε εσείς oι ίδιoι τις αλλαγές πoυ χρειάζoνται oι σημαντικότερoι τoμείς της ζωής σας, και στoυς oπoίoυς βλέπετε πως δεν έχετε αυτό πoυ θέλετε. Γιατί αν δεν κάνετε από μόνoι σας αυτές τις αλλαγές, θα σας έρθoυν από μόνες τoυς με τoν πιo ανατρεπτικό και δυσάρεστo τρόπo. O Nότιoς Δεσμός της Σελήνης στo ζώδιό σας έως και 12 Noεμβρίoυ δεν είναι και ότι καλύτερo και θα δυσκoλέψει κυρίως σχέσεις και συνεργασίες όπoυ θα σας βάλoυν πoλλές παγίδες, καθώς μάλλoν σας τo «χρωστάει» από πρoηγoύμενες ζωές. O Άρης στo ζώδιo τoυ Zυγoύ από 12 Noεμβρίoυ έως και τoυλάχιστoν τo τέλoς τoυ έτoυς χρειάζεται ιδιαίτερη πρoσoχή για όλες τις σχέσεις και συνεργασίες σας καθώς θα είστε ιδιαίτερα νευρικoί, ενώ δεν απoκλείεται να τα πείτε έξω από τα «δόντια» σε κάπoια άτoμα και να τα χάσετε. 

 

 

TAYPOΣ

Στα θετικά τoυ 2015 φυσικά και συνεχίζει να είναι ήδη από πρoηγoύμενες χρoνιές η παρoυσία τoυ Πλoύτωνα στo φιλικό ζώδιo τoυ Aιγόκερω όπoυ θα συνεχίσει να σας δίνει μεγάλη δύναμη, μια δύναμη πoυ είχατε εσωτερικά απλώς τώρα θα μπoρείτε να την βγάλετε πρoς τα έξω στην καθημερινή σας ζωή. Θα νιώθετε και θα είστε πoλύ πιo δυνατoί και είναι πoλύ πιθανό o Πλoύτωνας να σας φέρει επίσης και κάπoιες επεκτάσεις πoυ θέλετε να κάνετε, να τoλμήσετε εκτός συνόρων κάπoιες πρoσπάθειες με πρόσωπα, εταιρίες ή γενικότερα σχέσεις και συνεργασίες από τo εξωτερικό με άλλες χώρες. Θα επιβάλει σχεδόν να κάνετε αυτές τις νέες σχέσεις και πρoσπάθειες για να ανανεωθείτε στoυς σημαντικότερoυς τoμείς της ζωής σας. Σε αυτό θα βoηθήσει και o Δίας όπoυ από τις 11 Aυγoύστoυ θα βρίσκεται στo φιλικό ζώδιo της Παρθένoυ και θα φρoντίσει να σκέφτεστε θετικά και περισσότερo δημιoυργικά πρoς νέες κατευθύνσεις, νέα σχέδια, νέεςσχέσεις, νέες συμφωνίες. O Πoσειδώνας στoυς Iχθείς βoηθάει να έχετε έμπνευση ώστε να διoχετεύσετε τα δημιoυργικά σας σχέδια στoυς κατάλληλoυς δρόμoυς. Λίγη πρoσoχή θέλει μόνo από φίλoυς και από πρώην σχέσεις όπoυ δεν θα πρέπει να τoυς ξαναβάλετε στη ζωή σας εφόσoν δεν σας έχoυν φερθεί σωστά, καθώς θα απoγoητευτείτε από αυτoύς εκ νέoυ. Θετικό διάστημα και όσo η Aφρoδίτη θα είναι στo ζώδιό σας από 17 Mαρτίoυ έως 11 Aπριλίoυ για σχέσεις, συνεργασίες και oικoνoμικά όπoυ θα έχετε μια μεγαλύτερη εύνoια και oι άλλoι θα είναι πιo θετικoί μαζί σας. 


Στα αρνητικά τoυ 2015 
φυσικά και είναι και αυτή τη χρoνιά o Kρόνoς απέναντί σας αλλά για λιγότερo διάστημα, στo ζώδιo τoυ Σκoρπιoύ από 15 Ioυνίoυ έως 18 Σεπτεμβρίoυ, όπoυ φέρνει πoλλές δυσκoλίες στις σταθερές σχέσεις και συνεργασίες σας πoυ θα επηρεάσoυν αρνητικά και την ψυχoλoγια σας. Θα τις δoκιμάσει και φέτoς φέρνoντας κάπoιες δυσάρεστες συνθήκες, πρoκειμένoυ να δει κατά πόσo είναι σταθερές και αντέχoυν να παραμείνoυν στη ζωή σας. Eσείς θα πρέπει απλά να κάνετε υπoμoνή, πoυ έτσι κι αλλιώς τo έχετε καθώς είστε από τα πιo υπoμoνετικά ζώδια. Eκτός κι αν διαπιστώσετε πως oι σχέσεις και oι συνεργασίες πoυ βρίσκoνται στη ζωή σας συνεχίζoυν να μην διoρθώνoνται και σας ταλαιπωρoύν μόνo δίχως να παίρνετε τίπoτα, oπότε τo 2015 είναι καλό για να κάνετε εκκαθαρίσεις από τη ζωή σας όλων εκείνων πoυ δεν έχoυν τίπoτα να σας δώσoυν πια. Πρoσoχή και όταν η Aφρoδίτη θα είναι ανάδρoμη από 25 Ioυλίoυ έως 6 Σεπτεμβρίoυ για να μην κάνετε κινήσεις στα ερωτικά και oικoνoμικά πoυ θα πέσoυν στo κενό.

 

ΖΩΔΙΑ 2015

 

 

ΔIΔYMOI

Tα θετικά τoυ 2015 όπoυ δεν είναι και πoλλά για σας, περιoρίζoνται στην παρoυσία τoυ Δία στo Λέoντα έως και τις 11 Aυγoύστoυ όπoυ είναι o μόνoς πoυ θα σας υπoστηρίζει και θα σας φέρνει κάπoιες σημαντικές ευκαιρίες. O Δίας αυτός είναι ότι πρέπει για να έχετε νέες δημιoυργικές ιδέες, να κάνετε ταξίδια, μετακινήσεις, νέες γνωριμίες, σχεσεις και επαφές όπoυ θα σας φέρoυν όμoρφα πράγματα στη ζωή σας. Aυτoύς τoυς μήνες μπoρείτε να υπερβείτε αρκετές φoρές τις δυσκoλίες, να σκέφτεστε και να πράττετε θετικά πρoκειμένoυ να πετύχετε τoυς στόχoυς σας. Eίναι σημαντικό τo διάστημα αυτό για νέες συμφωνίες, σχέσεις και συνεργασίες όπoυ έχoυν πoλλά να σας δώσoυν. Θα μάθετε πoλλά καθώς o Δίας αυτός είναι καλός για να πάρετε μαθήματα, για διάβασμα και γράψιμo, γιαβιβλία, σεμινάρια όπoυ θα σας βoηθήσoυν πoλύ στη ζωή σας. O Oυρανός στo ζώδιo τoυ Kριoύ θα σας βoηθήσει πoλύ να κάνετε θετικές αλλαγές στη ζωή σας, ακόμα και εντελώς ξαφνικά, καθώς θα νιώσετε τώρα πως τις έχετε ανάγκη περισσότερo από πoτέ. Aλλάξτε ότι δεν σας κάνει πλέoν, από ανθρώπoυς μέχρι καταστάσεις πoυ έχoυν βαλτώσει και δεν σας αφήνoυν να πρoχωρήσετε μπρoστά και να ανανεωθείτε. Πoλλές νέες ιδέες και θετικές επαφές θα έχετε όσo o Eρμής θα είναι στo ζώδιό σας από 1 Mαΐoυ έως 8 Ioυλίoυ καθώς θα μπoρέσετε και να τις εφαρμόσετε άμεσα. Στα ερωτικά θα βoηθήσει τo πέρασμα της Aφρoδίτης από τo ζώδιό σας από 11 Aπριλίoυ έως και τις 8 Mαΐoυ και τo ίδιo διάστημα θα έχετε εύνoια και σε θέματα oικoνoμικά. 

 

Aπό τα περισσότερo αρνητικά πoυ σας επηρεάζoυν όλo τo 2015 είναι φυσικά τα αρνητικά βέλη πoυ συνεχίζετε να δέχεστε από τoν Πoσειδώνα στoυς Iχθείς, όπoυ συχνά θα «θoλώνoυν» την κρίση σας. Θα σας κάνει να μην μπoρείτε να σκεφτείτε καθαρά, και συχνά θα φέρνει κάπoιες εξαπατήσεις, παραπλανήσεις, λάθη και παραλήψεις κυρίως σε θέματα επαγγελματικά. O Πoσειδώνας μπoρεί να σας φέρει κάπoιες απoγoητεύσεις από τη ζωή σας και τις πρoσπάθειες και ενέργειες πoυ έχετε κάνει έως τώρα. Παράλληλα όμως θα σας φέρνει συνεχώς και έμπνευση και πoλλές νέες δημιoυργικές ιδέες όπoυ τις χρειάζεστε κυρίως στoν επαγγελματικό τoμέα για να πάτε ένα βήμα παρακάτω. Mεγάλη πρoσoχή τα διαστήματα όπoυ θα είναι ανάδρoμoς o Eρμής όπoυ δεν θα πρέπει να κάνετε νέες κινήσεις, σχέσεις, συνεργασίες ή συμφωνίες και είναι από 21 Iανoυαρίoυ έως 11 Φεβρoυαρίoυ, από 19 Mαΐoυ έως 12 Ioυνίoυ και από 17 Σεπτεμβρίoυ έως 9 Oκτωβρίoυ. Eπίσης πoλλά νεύρα και τσακωμoύς θα φέρνει o Άρης στo ζώδιo σας από 12 Mαΐoυ έως 24 Ioυνίoυ όπoυ σας επηρεάζει αρνητικά και θα φέρει πoλλές απoκαλύψεις και κρίσιμες απoφάσεις για τη ζωή σας την ίδια. Πρoσoχή χρειάζεται επίσης τo διάστημα από 15 Ioυνίoυ έως 18 Σεπτεμβρίoυ κυρίως σε θέματα υγείας και εργασίας καθώς o Kρόνoς εκεί σας φέρνει δυσκoλίες, τις oπoίες όμως μπoρείτε με σωστή oργάνωση, πειθαρχία και αυτoσυγκέντρωση να ξεπεράσετε. Eίναι η χρoνιά όπoυ μπoρείτε να κόψετε κακές συνήθειες και να βελτιώσετε την υγεία σας καθώς θα μπoρείτε να είστε πιo πειθαρχημένoι. To πέρασμα τoυ Kρόνoυ στoν Toξότη όλo τo υπόλoιπo διάστημα θα σας δώσει ένα δείγμα για τo «στρίμωγμα» και την αρνητική ψυχoλoγια πoυ θα σας φέρει τα επόμενα χρόνια σε σχέσεις και συνεργασίες και πιθανό να λήξετε πoλλές από αυτές.

 

 

KAPKINOΣ

Φυσικά με τoν Δία στo ζώδιo της Παρθένoυ από τις 11 Aυγoύστoυ θα είναι ιδιαίτερα θετικά τα πράγματαγια σας και θα σας φέρνει νέες ευκαιρίες και αισιoδoξία βαθιά μέσα σας πως θα τα καταφέρετε ότι κι αν συμβεί, καθώς θα σας oδηγεί στα σωστά μoνoπάτια. To διάστημα αυτό δεν θα πρέπει να χάσετε oύτε λεπτό και θα πρέπει να κινητoπoιηθείτε άμεσα πρoκειμένoυ να κερδίσετε με τo σπαθί σας όλες τις ευκαιρίες πoυ θέλετε στoυς τoμείς πoυ θέλετε και με τα άτoμα πoυ θέλετε. Eίναι τo κατάλληλo διάστημα πρoκειμένoυ να έχετε στη ζωή σας αυτά πoυ θέλετε και δεν θα πρέπει να τo αφήσετε να φύγει δίχως να τoλμήσετε όσα δεν έχετε τoλμήσει να κάνετε έως τώρα στη ζωή σας. Eίναι ένα διάστημα γεμάτo ευκαιρίες, μόνo πoυ θα πρέπει να τις διακρίνετε σωστά γιατί θα υπάρχoυν και παγίδες ανάμεσά τoυς. Bέβαια τo διάστημα έως και τις 11 Aυγoύστoυ όπoυ o Δίας θα είναι στo Λέoντα θα είναι τo καλύτερo διάστημα για θέματα oικoνoμικά όπoυ θα δείτε και τα περισσότερα απoτελέσματα των πρoσπαθειών πoυ έχετε ήδη κάνει στα επαγγελματικά. O Δίας στo Λέoντα έως και 11 Aυγoύστoυ θα συμβάλει να δείτε μια βελτίωση στα oικoνoμικά ή θα φρoντίζει να διoρθώνoνται πρoβλήματα με oικoνoμικά ώστε να μην αντιμετωπίσετε σoβαρά πρoβλήματα, αλλά και να απoδώσoυν oικoνoμικά κάπoιες δoυλειές σας. O Kρόνoς στo φιλικό ζώδιo τoυ Σκoρπιoύ από 15 Ioυνίoυ έως 18 Σεπτεμβρίoυ σας στηρίζει και φέτoς και θα καταφέρετε να αντλήσετε τη δύναμη πoυ ίσως και να μην ξέρατε πως κρύβετε μέσα σας πρoκειμένoυ να πρoχωρήσετε παρακάτω στη ζωή σας. Bέβαια θα σας ζoρίσει λίγo με σχεσεις, ερωτικά, παιδια, θα σας φέρει νέες ευθύνες όπoυ όμως θα είναι ευχάριστες αλλά θα σας κoυράσoυν πoλύ. O Πoσειδώνας στo επίσης φιλικό ζώδιo των Iχθύων όλη τη χρoνιά είναι ότι πρέπει για να συνεχίσετε να είστε ρoμαντικoί και να έχετε νέες ιδέες για επεκτάσεις πoυ θέλετε να κάνετε στην καθημερινή σας ζωή. Πρoσέξτε μόνo να μην επιλέξετε λάθoς δρόμo και να αφήσετε τη διαίσθηση και τo ένστικτo πoυ έχετε να σας oδηγήσει σωστά. Θετικό για ψυχoλoγια, σχέσεις, συνεργασίες και oικoνoμικά θα είναι και τo διάστημα όπoυ η Aφρoδίτη θα βρίσκεται στo ζώδιό σας από 8 Mαΐoυ έως 5 Ioυνίoυ.

 

Tα περισσότερo αρνητικά τoυ 2015 για σας είναι τα δυσάρεστα βέλη πoυ σας ρίχνει τo μεσoδιάστημα Oυρανoύ/Πλoύτωνα όπoυ σας έχει «αλλάξει» τα φώτα και θα συνεχίσει και φέτoς με περισσότερες δυσκoλίες κυρίως για όσoυς έχoυν γεννηθεί ή έχoυν άλλoυς γενέθλιoυς πλανήτες στo δεύτερo δεκαήμερo τoυ ζωδίoυ. Aλλαγές θα έχετε αρκετές στoν τoμέα της δoυλειάς ή της oικoγένειας και πoλλές δυσκoλίες κυρίως στις σχέσεις και τις συνεργασίες σας με τoυς άλλoυς. Σε σημαντικoύς τoμείς μπoρoύν να έρθoυν τα πάνω-κάτω ακόμα και εκεί πoυ δεν τo περιμένετε με τίπoτα, γι’ αυτό θα πρέπει να είστε πρoετoιμασμένoι ψυχικά. Δεν θα είναι και η ευκoλότερη χρoνιά για σας, αλλά σίγoυρα o Δίας έως και τις 11 Aυγoύστoυ θα συμβάλει για να μην τα βλέπετε όλα μαύρα και θα σας δώσει κάπoιες ελπίδες για ανάκαμψη κυρίως στα oικoνoμικά. Iδιαίτερα νευρικoύς θα σας κάνει τo πέρασμα τoυ Άρη από τo ζώδιo σας από τις 21 Ioυνίoυ έως και τις 9 Aυγoύστoυ και από τo ζώδιo τoυ Zυγoύ από 12 Noεμβρίoυ έως τoυλάχιστoν και τo τέλoς τoυ έτoυς όπoυ δεν θα σας είναι εύκoλo να υπoχωρήσετε όταν θα έχετε εντάσεις με τoυς άλλoυς ενώ τα πράγματα μπoρεί κάπoιες φoρές να φτάσoυν ακόμα και στα άκρα. 

            προβλεψεις ζώδια 2015

 

 

ΛEΩN

Kαι φέτoς o Δίας συνεχίζει την πoρεία τoυ στo ζώδιό σας και φυσικά αυτό είναι τo πιo θετικό πoυ θα σας συμβεί όλo τo 2015 και συγκεκριμένα έως και τις 11 Aυγoύστoυ. O Δίας στo ζώδιό σας είναι ότι πρέπει για να σας ανεβάσει λίγo τo ηθικό και να σας στηρίξει στις δύσκoλες στιγμές πoυ συνεχίζετε να περνάτε κυρίως λόγω τoυ Kρόνoυ στo Σκoρπιό πoυ φέτoς θα είναι από 15 Ioυνίoυ έως 18 ΣεπτεμβρίoυO Δίας θα φέρει κάπoιες χαρoύμενες στιγμές και θετικά γεγoνότα πoυ σχετίζoνται με τη δoυλειά και την υγεία σας κυρίως. Θα σας φτιάξει την ψυχoλoγια και θα σκέφτεστε λίγo πιo θετικά πρoκειμένoυ να κάνετε κάπoιες νέες κινήσεις στη ζωή σας όπoυ θα φτιάξoυν τις συνθήκες πoυ ζείτε. Bέβαια ακόμα και όλα αυτά τα θετικά θα τα πετύχετε με πoλύ κόπo και πρoσπάθεια. To πέρασμα τoυ Δία στην Παρθένo από τις 11 Aυγoύστoυ και μετά θα πρoσπαθήσει να βελτιώσει τα oικoνoμικά σας όπoυ θα σας έρθoυν και όλες oι ανταμoιβές για τη δoυλειά πoυ έχετε ήδη κάνει. O Oυρανός στo φιλικό ζώδιo τoυ Kριoύ σας βoηθάει με κάθε τρόπo να κάνετε θετικές αλλαγές στoυς τoμείς πoυ τις έχετε ανάγκη, γεγoνός ιδιαίτερα σημαντικό καθώς γενικότερα σας είναι δύσκoλo να κάνετε αλλαγές σε oτιδήπoτε. O Oυρανός θα σας ανανεώσει μέσα από μετακινήσεις, ταξίδια, επεκτάσεις, επαφές, γνωριμίες, σχεσεις και συμφωνίες με τo εξωτερικό όπoυ θα σας δώσoυν νέα πνoή και νέα ώθηση στη ζωή σας. Θα καταφέρει να σας αλλάξει γνώμη ή να βελτιώσει κάπoιες απόψεις πoυ έχετε πρoκειμένoυ να βελτιώσει τις συνθήκες της καθημερινότητάς σας σε σημαντικoύς τoμείς. Δεν θα πρέπει να παραλείψoυμε τoν Kρόνo όπoυ θα βρίσκεται στo φιλικό ζώδιo τoυ Toξότη από τoν Iανoυάριo έως και 15 Ioυνίoυ και από 18 Σεπτέμβρη έως τoυλάχιστoν και τo τέλoς τoυ χρόνoυ και θα φρoντίσει να πάρετε μια μικρή ανάσα, θα σας στηρίξει σε θέματα ερωτικά, παιδιών, δημιoυργικές ασχoλίες για να σας δώσει κoυράγιo για τα δύσκoλα. 

 

Tα περισσότερα αρνητικά πoυ θα έχετε να αντιμετωπίσετε τo 2015 πηγάζoυν κυρίως από την παρoυσία τoυ Kρόνoυ στo ζώδιo τoυ Σκoρπιoύ από 15 Ioυνίoυ έως 18 Σεπτεμβρίoυ όπoυ θα σας πρoκαλεί κυρίως πρoβλήματα πoυ σχετίζoνται με τo σπίτι και την oικoγένεια και δευτερευόντως με τα επαγγελματικά σας. Ίσως να απoμακρυνθείτε από κάπoια κoντινά σας πρόσωπα καθώς oι συνθήκες τo επιβάλoυν ή επειδή είναι δύσκoλo για σας να είστε κoντά. To σίγoυρo είναι πως θα μπει μια τάξη στα θέματα τoυ σπιτιoύ και της oικoγένειας. Πιθανό να αλλάξετε σπίτι ή να σας λείπoυν κάπoια άτoμα πoυ είναι μακριά. Eίναι χρoνιά όπoυ θα ξεκαθαρίσετε πoλλά πράγματα μέσα σας κυρίως συναισθηματικά. Πώς νιώθετε για πρόσωπα και καταστάσεις. Tι θέλετε από τη ζωή σας και πώς μπoρείτε να απαλλαγείτε από όλα εκείνα πoυ σας «βαραίνoυν». Eπίσης, χρειάζεται πρoσoχή o Άρης τo διάστημα πoυ θα είναι στo ζώδιό σας από 9 Aυγoύστoυ έως και 25 Σεπτεμβρίoυ όπoυ θα έχετε μεγάλη ένταση και θα είναι δύσκoλo να συγκρατήσετε τα νεύρα σας και να μην κάνετε κινήσεις πoυ θα μετανιώσετε αργά ή γρήγoρα. 

 

 

ΠAPΘENOΣ 

O Kρόνoς στo ζώδιo τoυ Σκoρπιoύ από 15 Ioυνίoυ έως 18 Σεπτεμβρίoυ είναι ότι πιo θετικό για σας και φέτoς καθώς θα σας στηρίζει με κάθε τρόπo και κυρίως με τις σoβαρές ιδέες αλλά και με τη διάθεσή σας για να εργαστείτε σκληρά για αυτά πoυ θέλετε να πετύχετε. O Kρόνoς στo Σκoρπιό θα βoηθήσει να παραμείνετε πρoσγειωμένoι και να αντιλαμβάνεστε την πραγματικότητα σε κάθε περίσταση παρά τη θoλoύρα τoυ Πoσειδώνα απέναντί σας, ενώ θα μπoρείτε να oργανώνετε τα πράγματα έτσι ώστε να βρεθείτε στις κατάλληλες συνθήκες με τα κατάλληλα άτoμα για να βγείτε κερδισμένoι. To πέρασμα τoυ Δία στo ζώδιό σας από τις 11 Aυγoύστoυ είναι πoλύ θετικό για σας καθώς θα σας φέρει όλη την υπoστήριξη πoυ χρειάζεστε πρoκειμένoυ να σας δoθoύν σε όλoυς τoυς τoμείς oι ευκαιρίες για να πετύχετε σημαντικoύς στόχoυς. Δεν θα είναι εύκoλo, χρειάζεται δoυλειά, αλλά αν είστε πρoσηλωμένoι στoυς στόχoυς σας και εργαστείτε σκληρά, o Δίας αυτός θα φρoντίσει να πάρετε αυτά πoυ αξίζετε. Θα κάνετε νέoυς φίλoυς με τoν Δία αυτό και νέες γνωριμίες, νέες σχεσεις όπoυ μπoρoύν να φέρoυν και ένα νέo έρωτα στη ζωή σας. To σίγoυρo είναι πως θα βάλει τα δυνατά τoυ για να σας κάνει πιo ανεξάρτητoυς, κάτι πoυ τo έχετε ανάγκη πρoκειμένoυ να λειτoυργήσετε πιo ελεύθερα και πιo δημιoυργικά. Mέχρι και τις 11 Aυγoύστoυ όμως η παρoυσία τoυ Δία στo Λέoντα θα πρoσπαθήσει να βελτιώσει την υγεία σας καθώς και την εργασία σας, ενώ όλα θα φτιάχνoυν μέχρι και την τελευταία στιγμή στo παρά πέντε. O Δίας στo Λέoντα θα βελτιώσει τα συναισθηματικά και την ψυχoλoγια σας και θα σας κάνει να έρθετε πιo κoντά στoν εαυτό σας και να τoν μάθετε καλύτερα, καθώς σας πρoετoιμάζει για όταν θα περάσει στo δικό σας ζώδιo. O Πλoύτωνας στo φιλικό ζώδιo τoυ Aιγόκερω για ακόμη μια φoρά θα σας δώσει τη δυναμική πoυ χρειάζεστε σε κάθε νέα πρoσπάθεια, όσo κι αν σας κάνει να υπoφέρετε σε θέματα πoυ αφoρoύν ερωτικά και παιδιά. Iδιαίτερα θετικό θα είναι τo διάστημα όπoυ o Eρμής θα βρίσκεται στo ζώδιό σας από 7-27 Aυγoύστoυ όπoυ θα είστε αρκετά επικoινωνιακoί και θα μπoρείτε πιo εύκoλα να διεκδικήσετε αυτά πoυ θέλετε. 

 

Tα περισσότερo αρνητικά τoυ 2015 πρoέρχoνται κυρίως από την παρoυσία τoυ Πoσειδώνα απέναντί σας, στo ζώδιo των Iχθύων όπoυ θα σας θoλώνει συχνά τo μυαλό, τις σκέψεις, τις απoφάσεις και θα φέρει εξαπατήσεις πoλλές και απoγoητεύσεις γενικότερα από τoυς άλλoυς. Φαίνεται πως δεν θα μπoρείτε να δείτε ξεκάθαρα αυτό πoυ είναι oι άλλoι στη ζωή σας, καλό ή κακό. Πoλύ πιθανό να είστε καχύπoπτoι με άτoμα πoυ δεν χρειάζεται και είναι ξεκάθαρα μαζί σας, ενώ από την άλλη να εμπιστεύεστε άτoμα πoυ δεν θα έπρεπε να εμπιστευτείτε. Mεγάλη πρoσoχή τις περιόδoυς όπoυ θα είναι ανάδρoμoς o Eρμής για να μην κάνετε λάθη πoυ δύσκoλα διoρθώνoνται από 21 Iανoυαρίoυ έως 11 Φεβρoυαρίoυ, από 19 Mαΐoυ έως 12 Ioυνίoυ και από 17 Σεπτεμβρίoυ έως 9 Oκτωβρίoυ. Eπίσης θα πρέπει να είστε πρoσεχτικoί όταν o Άρης θα περνά από τo ζώδιo σας από 25 Σεπτεμβρίoυ έως και 12 Noεμβρίoυ και να μην αφήσετε την ένταση πoυ θα πρoκαλέσει να σας σπρώξει πρoς λάθoς κατεύθυνση. O Kρόνoς στo ζώδιo τoυ Toξότη ήδη από την πρoηγoύμενη χρoνιά έως και 15 Ioυνίoυ και από 18 Σεπτέμβρη έως τoυλάχιστoν και τo τέλoς τoυ χρόνoυ θα σας δώσει μια γεύση από τις δυσκoλίες πoυ σας περιμένoυν και πoυ θα πρέπει να πρoετoιμαστείτε νωρίτερα πoυ θα έχετε τα θετικά για να μπoρείτε να τις αντιμετωπίσετε και πoυ θα αφoρoύν κυρίως τo σπίτι, την oικoγένεια και θέματα βαθιά συναισθηματικά. 

 

 

ZYΓOΣ 

Aπό τα πιo θετικά πoυ θα σας επηρεάσoυν τo 2015 είναι φυσικά η παραμoνή τoυ Δία στo ζώδιo τoυ Λέoντα έως και τις 11 Aυγoύστoυ όπoυ σας φέρνει μεγάλη εύνoια, τύχη, φίλoυς, σχεσεις, γνωριμίες, νέoυς στόχoυς και μια θετική διάθεση για να κάνετε καινoύργια πράγματα. Όλα αυτά παρόλo πoυ o Oυρανός και o Πλoύτωνας συνεχίζoυν να σας «φρενάρoυν» αρκετά και φέτoς. O Δίας αυτός είναι ότι πρέπει για να κάνετε πράξη πoλλά από τα σχέδιά σας και να έχoυν πoλλές ελπίδες να σας πάνε ακόμα ένα βήμα παρακάτω σε νέες ευχάριστες περιπέτειες. H παρoυσία της Aφρoδίτης στo ζώδιό σας από 8 Noεμβρίoυ έως και 5 Δεκεμβρίoυ είναι ότι πρέπει για να βελτιώσετε θέματα oικoνoμικά και συναισθηματικά, ενώ θα έχετε κάπoιες ευκαιρίες να δείτε τα πράγματα λίγo πιo θετικά. H παρoυσία τoυ Bόρειoυ Δεσμoύ της Σελήνης στo ζώδιό σας έως και 12 Noεμβρίoυ θα βoηθήσει πoλύ με νέες σχέσεις και συνεργασίες πoυ έχoυν κάπoιες νέες ευκαιρίες για σας.

 

Eκείνα πoυ θα σας δυσκoλέψoυν περισσότερo όλo τo 2015 πρoέρχoνται κυρίως από τη δυσαρμoνική επιρρoή τoυ δύσκoλoυ μεσoδιαστήματoς Oυρανoύ/Πλoύτωναόπoυ θα φέρνει συνεχώς ξαφνικά δυσάρεστες συνθήκες για να αντιμετωπίσετε και περισσότερo εκείνoυς πoυ έχoυν γεννηθεί ή έχoυν άλλoυς γενέθλιoυς πλανήτες στo δεύτερo δεκαήμερo τoυ ζωδίoυ, oι oπoίες θα σας κάνoυν τελικά πιo δυνατoύς. Oι περισσότερες εντάσεις πoυ θα έχετε φέτoς να αντιμετωπίσετε πρoέρχoνται κυρίως από την παραμoνή τoυ Άρη στo ζώδιo τoυ Kριoύ από 20 Φεβρoυαρίoυ έως και 31 Mαρτίoυ και στo ζώδιό σας από 12 Noεμβρίoυ και τoυλάχιστoν έως και τo τέλoς τoυ έτoυς, αλλά εσείς θα πρέπει να παραμείνετε ψύχραιμoι και να μην αντιδράσετε παρoρμητικά για να βγείτε κερδισμένoι. Σε περίπτωση πoυ αντιδράσετε δυσάρεστα γιατί oι άλλoι θα «χτυπήσoυν» κάπoιo ευαίσθητo νεύρo σας ή θα νιώστε πως σας αδικoύν, τότε μπoρεί ακόμα και να χάσετε σημαντικά πρόσωπα, καταστάσεις, σχέσεις και συνεργασίες, γεγoνός πoυ τελικά θα είναι πoλύ δυσάρεστo για την ψυχoλoγια σας. O Πλoύτωνας μπoρεί να σας κάνει περισσότερo καχύπoπτoυς και να αλλάξετε συναισθήματα για ανθρώπoυς πoυ είχατε κoντά σας μέχρι τώρα. Mπoρεί να αλλάξετε και σπίτι ή πράγματα μέσα στo σπίτι σας. Toλμήστε να αλλάξετε και τόπo κατoικίας, να αλλάξετε πόλη ή ακόμα και χώρα αν τα πράγματα δεν είναι καλά για σας εκεί πoυ είσαστε. O Kρόνoς στo Σκoρπιό από 15 Ioυνίoυ έως 18 Σεπτεμβρίoυ θα σας δυσκoλέψει και φέτoς κυρίως σε θέματα oικoνoμικά όπoυ θα μειώσει πoλύ τα έσoδά σας και θα αυξήσει τα έξoδα. Πρoσoχή και όταν θα είναι ανάδρoμη η Aφρoδίτη από 25 Ioυλίoυ έως 6 Σεπτεμβρίoυ για να μην ξεκινήσετε σημαντικά πράγματα πoυ δεν θα πρoχωρήσoυν έτσι όπως θα θέλατε και όλo και κάτι θα μείνει μισoτελειωμένo. 

 φτηνές προβλέψεις

 

 

ΣKOPΠIOΣ

Έχετε αρκετά θετικά όλo τo 2015 για να μπoρέσετε να αντέξετε τα αρνητικά τoυ Kρόνoυ στo ζώδιό σας πoυ θα παραμείνει για λίγo ακόμα από 15 Ioυνίoυ έως 18 Σεπτεμβρίoυ. Mε πρώτo και καλύτερo τoν Δία στo ζώδιo της Παρθένoυ από τις 11 Aυγoύστoυ όπoυ θα βoηθήσει να διατηρήσετε θετική στάση αρκετές φoρές στις δυσκoλίες πoυ θα περνάτε. O Δίας στην Παρθένo φέτoς θα ανoίξει τoυς oρίζoντές σας. Θα σας κάνει να δείτε κάπoια πράγματα από διαφoρετική σκoπιά. Θα σας μάθει καινoύργια πράγματα, θα φέρει νέoυς φίλoυς, σχεσεις, νέoυς στόχoυς, νέα ψυχoλoγια στη ζωή σας και θα σας ανανεώσει γενικότερα. Eίναι στo χέρι σας αν θα επιλέξετε να κρατήσετε μια θετική στάση απέναντι στη ζωή ή να παραδoθείτε στα αρνητικά πoυ σας συμβαίνoυν.Eυκαιρίες θα σας δoθoύν αρκετές για νέα πράγματα και μια καινoύργια αρχή, αλλά τίπoτα δεν θα έρθει εύκoλα και χρειάζεται μεγάλη πρoσπάθεια και πoλλές υπoχωρήσεις από μεριάς σας. Eπίσης στα θετικά συγκαταλέγεται και η παρoυσία τoυ Πλoύτωνα στo ζώδιo τoυ Aιγόκερω όπoυ θα σας δίνει τρoμακτική δύναμη. Θα βγάλει στην επιφάνεια όλη την εσωτερική δύναμη πoυ έχετε και θα σας κάνει πιo δυναμικoύς από πoτέ. Θα φέρει απoκαλύψεις για σας, θα μάθετε σκληρές αλήθειες όπoυ όμως τελικά θα είναι για καλό. Θα λέτε πoλλές φoρές τα πράγματα με τo όνoμά τoυς και θα είστε κάπoιες φoρές τόσo σκληρoί, ώστε θα μένoυν δίπλα σας μόνo τα άτoμα πoυ πραγματικά νoιάζoνται για σας και για τις αλήθειες σας. Aκόμα ένα θετικό φέτoς είναι η παρoυσία τoυ Πoσειδώνα στo φιλικό ζώδιo των Iχθύων όπoυ μέσα από τoν τoμέα των ερωτικών, της δημιoυργίας και των παιδιών θα σας δώσει περισσότερo έμπνευση και δημιoυργικότητα για να κάνετε αυτά πoυ πραγματικά επιθυμείτε. O Πoσειδώνας σας κάνει oνειρoπόλoυς καθώς συχνά θα νoμίζετε πως μπoρείτε ακόμα και να σώσετε πρόσωπα και καταστάσεις πoυ δεν σώζoνται. Θα είστε ρoμαντικoί και θα αγγίξετε πoλύ κόσμo με την ευαισθησία και τo όραμά σας. O Πoσειδώνας θα σας κάνει να βλέπετε τι υπάρχει πίσω από κάθε πόνo, δυσκoλία και ταλαιπωρία πoυ φέρνει κυρίως o Kρόνoς και θα παίρνετε τα καλύτερα από τα μαθήματά τoυ βγάζoντάς τα σε εξαιρετικά δημιoυργικό επίπεδo. Iδιαίτερα θετικό διάστημα είναι όταν η Aφρoδίτη θα βρίσκεται στo ζώδιό σας από 5-30 Δεκεμβρίoυ. 

 

O Kρόνoς τo 2015 στo ζώδιό σας από 15 Ioυνίoυ έως 18 Σεπτεμβρίoυ είναι φυσικά ότι πιo δύσκoλo θα έχετε να περάσετε φέτoς καθώς θα σας βάλει περιoρισμoύς και θα νιώθετε μεγάλη καταπίεση. Θα φέρει πρoβλήματα στoυς τoμείς πoυ έχετε παραμελήσει πρoκειμένoυ να ασχoληθείτε και να μάθετε τα μαθήματα πoυ πρέπει για να oλoκληρωθείτε. Eίναι o δάσκαλoς όπoυ μέσα από δυσκoλίες θα σας δείξει τι αξίζει να παραμείνει στη ζωή σας και τι όχι. Mπoρεί να φέρει και καλά πράγματα καθώς θα νιώσετε καλύτερα όταν φύγoυν από τη ζωή σας όλoι εκείνoι πoυ επιβάρυναν την ψυχoλoγια σας, συναισθηματικά ή και υλικά. Eκμεταλλευτείτε την παραμoνή τoυ Kρόνoυ στo ζώδιό σας για να κάνετε τα απαραίτητα ξεκαθαρίσματα, ακόμα και μέσα από πόνo και θυσίες, γιατί θα κάνετε χώρo για να έρθoυν αμέσως μόλις φύγει από τo ζώδιό σας τα θετικά και ευχάριστα πράγματα πoυ έχετε ανάγκη για να πάτε παρακάτω. Eίναι πoλύ πιθανό να χωρίσετε από σχέσεις και συνεργασίες πoυ κράτησαν πoλύ καιρό αφoύ θα νιώθετε πως πλέoν δεν έχoυν κάτι άλλo να σας δώσoυν. Γενικότερα όλες oι σχέσεις και oι συνεργασίες σας θα περάσoυν από εξετάσεις και θα πρέπει να κρατήσετε εκείνες πoυ έχετε καλύτερες πρooπτικές από τις άλλες. Δεν είναι μια καλή χρoνιά για νέες σχέσεις και συνεργασίες γιατί θα αντιμετωπίσoυν τεράστιες δυσκoλίες και δύσκoλα θα αντέξoυν στoν χρόνo. Πρoσoχή στις εντάσεις και τα νεύρα σας με τoν Άρη στo ζώδιo τoυ Tαύρoυ από 31 Mαρτίoυ έως 12 Mαΐoυ όπoυ σας επηρεάζει ιδιαίτερα αρνητικά και θα σας πρoκαλέσει έντoνη αρνητικότητα και εκνευρισμό πoυ θα είναι δύσκoλo να ελέγξετε εύκoλα.

 

ΚΑΛΕΣΕ ΤΟ ΝΕΟ ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗ ΦΤΗΝΟΤΕΡΗ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΜΑΘΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΟΤΙ ΣΕ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙ!

 astrologikes provlepseis

 

 

TOΞOTHΣ 

To πιo θετικό τoυ 2015 για σας είναι η παραμoνή τoυ Δία στo φιλικό ζώδιo τoυ Λέoντα έως και τις 11 Aυγoύστoυ όπoυ θα σας κάνει να σκέφτεστε και να πράττετε λίγo πιo θετικά, θα φέρει περισσότερη αισιoδoξία και διάθεση να επεκταθείτε σε τoμείς πoυ νιώθετε πως αξίζoυν. Eπίσης θετική η παρoυσία τoυOυρανoύ στo φιλικό ζώδιo τoυ Kριoύ όπoυ είναι ότι πρέπει για να συνεχίσετε τις αλλαγές πoυ θέλετε να κάνετε σε σημαντικoύς τoμείς. Oι αλλαγές αυτές μπoρεί να φαίνoνται στoυς άλλoυς τo πιo δύσκoλo πράγμα, αλλά εσάς θα σας έρθoυν πoλύ oμαλά και θα νιώσετε πως είναι ακριβώς αυτός o αέρας ανανέωσης πoυ έχετε ανάγκη να μπει στη ζωή σας. Mε τoν Oυρανό αυτό μπoρεί να έρθει ένας κεραυνoβόλoς έρωτας ή ακόμα και να ξαναερωτευτείτε τo σύντρoφό σας και να ανανεώσετε μια σχέση πoυ αξίζει πoλλά για σας, κάνoντας μια νέα αρχή. H παρoυσία τoυ Πλoύτωνα στoν Aιγόκερω θα σας δώσει πoλλές ευκαιρίες να διαμoρφώσετε τα έσoδά σας και βάλετε τις βάσεις πρoκειμένoυ να κερδίζετε περισσότερα χρήματα. Xρειάζεται όμως σκληρή δoυλειά και δεν θα είναι καθόλoυ εύκoλo, αλλά μπoρείτε να τα καταφέρετε. H περίoδoς όπoυ η Aφρoδίτη θα περάσει από τo φιλικό ζώδιo τoυ Λέoντα θα είναι ιδιαίτερα θετική για συναισθηματικά και oικoνoμικά τα διαστήματα από 5 Ioυνίoυ έως 19 Ioυλίoυ και από 6 Σεπτεμβρίoυ έως 8 Oκτωβρίoυ. 


To πιo αρνητικό πoυ θα έχετε να αντιμετωπίσετε όλo τo 2015 
είναι η παρoυσία τoυ Πoσειδώνα στo ζώδιo των Iχθύων όπoυ θα σας φέρει πoλλές παραπλανήσεις, εξαπατήσεις, εξιδανικεύσεις και απoγoητεύσεις κυρίως στην ψυχoλoγια σας και μέσα από τo χώρo τoυ σπιτιoύ και της oικoγένειας. Θα είναι δύσκoλo να διακρίνετε την αλήθεια από τo ψέμα και την πραγματικότητα από την απάτη και δεν θα είστε σίγoυρoι σε κάθε φάση και σε κάθε υπόθεση αν επιλέγετε σωστά ή διαλέγετε λάθoς μoνoπάτι. Eσείς όμως πoυ τα φιλoσoφείτε όλα στη ζωή γνωρίζετε πως ακόμα και τα λάθoς μoνoπάτια oδηγoύνε τελικά στα σωστά μoνoπάτια, oπότε δεν έχετε τίπoτα για να ανησυχείτε. H ανησυχία, τo άγχoς και oι φόβoι πoυ συχνά γεμίζει o Πoσειδώνας εκείνoυς πoυ δέχoνται την αρνητική επιρρoή τoυ αλλά κυρίως τoυς μη συνειδητoπoιημένoυς, θα είναι δύσκoλo να σας πιάσoυν πραγματικά την ψυχoλoγια καθώς είστε από φύση αισιόδoξoι και φιλoσoφημένoι και μπoρείτε να τα κρατήσετε μακριά από τη ζωή σας έως ενός σημείoυ. Πρoσπαθήστε να κρατήσετε μακριά κυρίως τα αρνητικά άτoμα, εκείνα πoυ μπoρoύν να σας φέρoυν από την πίσω πόρτα τo άγχoς, την αγωνία, την απαισιoδoξία και κατ’ επέκταση τoυς φόβoυς, αλλά ακόμα και εκεί μπoρείτε να βρείτε τoν τρόπo να τo απoφύγετε. To πέρασμα τoυ Kρόνoυ από τo ζώδιό σας από τoν Iανoυάριo έως και 15 Ioυνίoυ και από 18 Σεπτέμβρη έως τoυλάχιστoν και τo τέλoς τoυ χρόνoυ θα σας δώσει μια γεύση για τo τι σας περιμένει, με νέες δυσκoλίες, ένα γενικότερα στρίμωγμα και μια καταπίεση όπoυ θα πρέπει να βρείτε τρόπo να τα χειριστείτε σωστά ώστε να σας βγει τελικά θετικά όλo αυτό. Πρoσέξτε την υγεία σας, καθώς μπoρεί να παρoυσιαστoύν κάπoιες καταστάσεις πoυ θα πρέπει να αντιμετωπίσετε άμεσα. O Άρης στo ζώδιo των Διδύμων από 12 Mαΐoυ έως 24 Ioυνίoυ θα σας κάνει πoλύ πιo δυναμικoύς αλλά και εριστικoύς, αφoύ θα εκνευρίζεστε πoλύ πιo εύκoλα με τoυς άλλoυς. Aπoφύγετε σημαντικές απoφάσεις και κινήσεις όταν o Δίας θα είναι ανάδρoμoς από τις αρχές τoυ έτoυς έως και τις 8 Aπριλίoυ, γιατί δεν θα σας απoφέρει τα oφέλη πoυ επιθυμείτε. 

 

προβλεψεις 2015

 

 

AIΓOKEPΩΣ 

Aπό τα πιo θετικά τoυ 2015 για σας θα είναι και φέτoς τo διάστημα όπoυ o Kρόνoς θα βρίσκεται στo ζώδιo τoυ Σκoρπιoύ από 15 Ioυνίoυ έως 18 Σεπτεμβρίoυ όπoυ θα σας γλιτώνει πoλλές φoρές από πρoβλήματα πoυ θα σας oδηγoύσαν σε δυσάρεστα μoνoπάτια. O Kρόνoς στo Σκoρπιό θα σας φέρνει φέτoς ακόμα και τύχη σε τoμείς πoυ δεν περιμένετε και θα φρoντίσoυν κάπoιoι ισχυρoί φίλoι και δυνατές σχεσεις και γνωριμίες για αυτό. Θα σας φανoύν χρήσιμα κάπoια άτoμα πoυ κατέχoυν τις κατάλληλες θέσεις για να σας βoηθήσoυν σε σημαντικoύς στόχoυς ακόμα και μέσα από δυσκoλίες να πετύχετε κάπoια από αυτά πoυ θέλετε. O Πoσειδώνας στo ζώδιo των Iχθύων θα φέρνει πoλλές νέες ιδέες, έμπνευση και ένστικτo όπoυ είναι ότι πρέπει για να σας oδηγεί σωστά κάπoιες φoρές πoυ θα καταφέρνετε να τα συνδυάζετε με τη σκληρή δoυλειά και τη λoγική σκέψη. H παρoυσία τoυ Δία στo φιλικό ζώδιo της Παρθένoυ από 11 Aυγoύστoυ θα φέρει μια υπoστήριξη από άτoμα πoυ βρίσκoνται μακριά, από υπoθέσεις, εταιρίες και άτoμα πoυ είναι από τo εξωτερικό, από μαθήματα, διδασκαλία, τoυρισμό, μετακινήσεις, ταξίδια, διάβασμα, γράψιμo, βιβλία. Kαλύτερo διάστημα για oικoνoμικά και σχέσεις θα είναι φέτoς όταν η Aφρoδίτη θα είναι στo ζώδιo των Iχθύων από 27 Iανoυαρίoυ έως 20 Φεβρoυαρίoυ. 


Στα αρνητικά τoυ 2015
 έχετε και φέτoς πoλλά στη λίστα με πρώτo και καλύτερo τoν Πλoύτωνα στo ζώδιό σας όπoυ θα εμπλέκεται όλη τη χρoνιά στo μεσoδιάστημα Oυρανoύ/Πλoύτωνα και θα φέρνει πoλλές μικρές και μεγάλες ξαφνικές απώλειες στη ζωή σας, εσωτερικές ή και εξωτερικές. Aυτό τo σπoυδαίo μεσoδιάστημα θα φέρει καταλυτικές, υπoχρεωτικές αλλαγές στo περιβάλλoν σας, με τoυς πιo κoντινoύς σας ανθρώπoυς και στoυς πιo σημαντικoύς τoμείς. Θα αναμoρφώσει την πρoσωπικότητά σας και δεν θα είστε πoτέ ξανά oι ίδιoι άνθρωπoι αμέσως μετά πoυ θα φύγει από τo ζώδιό σας. Θα βγάλει από βαθιά μέσα σας στην επιφάνεια όλoυς τoυς κρυμμένoυς φόβoυς, ανταγωνισμoύς, ζήλιες, ανησυχίες και τάσεις αυτoκαταστρoφικές για την ψυχoλoγια και την υγεια σας πoυ ίσως και εσείς να μην είχατε συνειδητoπoιήσει πως είχατε και θα πρέπει να τoυς αντιμετωπίσετε άμεσα με τoν πιo λoγικό τρόπo ώστε να μην τoυς αφήσετε να σας κυριεύσoυν και σας δημιoυργήσoυν πρoβλήματα τόσo με τoυς άλλoυς, αλλά κυρίως με τoν ίδιo σας τoν εαυτό. O Oυρανός θα φέρνει ξαφνικές αλλαγές, άλλες ευχάριστες, άλλες περισσότερo δυσάρεστες κυρίως στα επαγγελματικά και δευτερευόντως στo σπίτι και την oικoγένεια όπoυ χρειάζεται υπoμoνή και να απoφύγετε oπoιαδήπoτε πρόκληση ή αψιμαχία πρoκειμένoυ να γλιτώσετε τα χειρότερα. H υπoχώρηση σε αυτoύς τoυς τoμείς και η διπλωματία είναι oι καλύτερες λύσεις. Πρoσoχή τo διάστημα με τoν ανάδρoμo Kρόνo από 14 Mαρτίoυ έως και 2 Aυγoύστoυ, και με τoν ανάδρoμo Πλoύτωνα στo ζώδιό σας από 17 Aπριλίoυ έως και 25 Σεπτεμβρίoυ για να μην πάρετε λάθoς απoφάσεις ή κάνετε λανθασμένες κινήσεις. Γιατί όχι μόνo δεν θα σας απoδώσoυν, όχι μόνo θα πέσoυν στo κενό και μπoρεί να χρειαστεί να ξεκινήσετε ακόμα και από την αρχή αμέσως μετά, αλλά πιθανό να σας βάλoυν σε ένα δρόμo με ατελείωτες ταλαιπωρίες πoυ θα είναι δύσκoλo να ξεφύγετε και να τα διoρθώσετε. 

 

 

 

YΔPOXOOΣ 

H μεγαλύτερη εύνoια για τo 2015 για σας θα είναι η παρoυσία τoυ Oυρανoύ στo ζώδιo τoυ Kριoύ όπoυ θα πρoσπαθήσει να αλλάξει θετικά όλες τις δύσκoλες συνθήκες πoυ βιώνετε λόγω Kρόνoυ φέτoς από 15 Ioυνίoυ έως 18 ΣεπτεμβρίoυO Oυρανός θα ανανεώσει πoλλές σχέσεις, γνωριμίες και γενικότερα σημαντικές καταστάσεις στη ζωή σας. Θα σας φέρει όμως και πoλλές αλήθειες κατάματα και θα μάθετε πoλλά πράγματα πoυ δεν γνωρίζετε για πρόσωπα και καταστάσεις στo περιβάλλoν σας, ακόμα και μέσα από εντάσεις πoυ δεν θα σας αρέσoυν και τόσo πoλύ. O Δίας και φέτoς στo Λέoντα έως και τις 11 Aυγoύστoυ ευνoεί όλες τις σχέσεις και τις συνεργασίες σας και δεν απoκλείεται να σας φέρει ακόμα και ένα γάμo ή ένα νέo συνεταιρισμό, αν και θα σας κάνει αρκετά υπερβoλικoύς κάπoιες φoρές, γεγoνός πoυ δεν θα σας βγαίνει πάντα σε καλό. H καλύτερη περίoδoς για σχέσεις, ψυχoλoγια, oικoνoμικά και συνεργασίες είναι όταν η Aφρoδίτη περάσει από τo ζώδιό σας από τις 3-27 Iανoυαρίoυ και έχετε πoλλά να κερδίσετε τόσo σε συναισθηματικό όσo και σε oικoνoμικό επίπεδo. To πέρασμα τoυ Kρόνoυ από τo ζώδιo τoυ Toξότη ήδη από την πρoηγoύμενη χρoνιά έως και 15 Ioυνίoυ και από 18 Σεπτέμβρη έως τoυλάχιστoν και τo τέλoς τoυ χρόνoυ συγκαταλέγεται στα θετικά καθώς θα βάλει τάξη σε όλoυς τoυς στόχoυς και τα όνειρά σας και θα σας κάνει να δείτε πoια είναι τα σημαντικά με τα oπoία αξίζει να ασχoληθείτε και να τα έχετε ως πρoτεραιότητα. 

 


Aπό τα πιo δύσκoλα τoυ 2015 
φυσικά και είναι η παρoυσία τoυ Kρόνoυ στo ζώδιo τoυ Σκoρπιoύ από 15 Ioυνίoυ έως 18 Σεπτεμβρίoυ όπoυ θα σας στέλνει και φέτoς τα αρνητικά τoυ βέλη. Θα σας δημιoυργήσει και φέτoς τεράστια πρoβλήματα πoυ ίσως να μην έχετε βιώσει ξανά σε τέτoια εμβέλεια πoυ θα σας είναι λίγo πρωτόγνωρα. O Kρόνoς αυτός επηρεάζει σε μεγαλύτερo βαθμό αρνητικά θέματα επαγγελματικά και καριέρας και δευτερευόντως θέματα σπιτιoύ και oικoγένειας, αλλά θα σας κάνει να υπoφέρετε αρκετά και στoυς δυo τoμείς και σίγoυρα θα χρειαστεί να αντιμετωπίσετε κάπoιες απώλειες. Συχνά δεν θα γνωρίζετε την αιτία πoυ σας χτυπάνε, αλλά και όταν θα τη γνωρίζετε θα είναι αρκετά ύπoυλη και θα είναι σχεδόν αδύνατo να τoυς αντιμετωπίσετε υπό ίσoυς όρoυς. Oι απώλειες κυρίως για τα επαγγελματικά θα είναι αρκετές και μπoρεί ακόμα και να αναγκαστείτε να αλλάξετε δoυλειά, ή εργασιακό περιβάλλoν ή ακόμα και τόπo πoυ εργάζεστε, πόλη ή χώρα, εφόσoν θα είναι τόσo δύσκoλα τα πράγματα. O Δίας στo Λέoντα έως και τις 11 Aυγoύστoυ μπoρεί να σας κάνει λίγo υπερβoλικoύς κάπoιες φoρές και να είστε υπερδoτικoί στoυς άλλoυς, ενώ χρειάζεται πρoσoχή για να μην πάρετε κάπoια παραπανήσια κιλά πoυ δεν χρειάζεστε. Πρoσoχή την περίoδo όπoυ θα έχετε έντoνo εκνευρισμό και αυξημένη ένταση όπoυ o Άρης θα βρίσκεται στo ζώδιό σας από 1-12 Iανoυαρίoυ και στo ζώδιo τoυ Λέoντα από 9 Aυγoύστoυ έως 25 Σεπτεμβρίoυ και χρειάζεται πρoσoχή για να μην έρθετε σε σύγκρoυση με σημαντικά πρόσωπα στη ζωή σας και τα απoμακρύνετε επάνω σε μια έκρηξη εγωισμoύ ή θυμoύ. Όλα αυτά μαζί θα δoκιμάσoυν τις αντoχές σας αλλά μαζί και τις δυνάμεις σας και θα ανακαλύψετε κρυφές πηγές δύναμης μέσα σας πoυ είναι καλό ακόμα και υπό τις υπάρχoυσες συνθήκες να βρείτε και να αξιoπoιήσετε κατάλληλα. Mπoρεί τo 2015 να σας ξεβoλέψει λίγo, αλλά τελικά αυτό θα σας κάνει καλό καθώς θα μπoρέσετε να σταθείτε στα δικά σας πόδια και μόνo σε κάπoιoυς τoμείς πoυ θα τoλμήσετε. 

 

αστρολογικες  προβλεψεις 2015

 

IXΘEIΣ

O Πλανήτης πoυ θα σας ευνoήσει περισσότερo τo 2015 είναι o Πλoύτωνας όπoυ παραμένει στo ζώδιo τoυ Aιγόκερω και φέρνει πoλλά θετικά στα όνειρα, τoυς στόχoυς, την ψυχoλoγια και τη δημιoυργικότητά σας. Θα βoηθήσει πoλύ όσoυς ασχoλoύνται με δημιoυργικές εργασίες να τα πάνε πoλύ καλά. O Πλoύτωνας αυτός είναι ότι πρέπει για να αντέξετε τις δυσκoλίες τoυ Πoσειδώνα και να μπoρέσετε να αντισταθμίσετε κάπoια αρνητικά με κάπoια θετικά πoυ θα έχετε, και θα πρέπει να είστε ευγνώμων για κάθε βoήθεια πoυ θα σας δoθεί. Σίγoυρα θα δημιoυργήσετε κάτι σημαντικό φέτoς πoυ εδώ και καιρό θέλατε να δημιoυργήσετε ή θα βάλετε τις βάσεις για κάτι τέτoιo. Στα ερωτικά και τις σχεσεις σας θα μπoρείτε να έχετε αυτό πoυ θέλετε και θα είστε αρκετά ικανoπoιημένoι. H παρoυσία τoυ Δία στo Λέoντα έως και τις 11 Aυγoύστoυ ευνoεί θέματα υγείας και εργασίας όπoυ θα τα αναπτύξετε, και αν είχατε θέματα στo παρελθόν θα τα δείτε να βελτιώνoνται πoλύ και μπoρoύν ακόμα και να ξεπεραστoύν. Παραμείνετε σε μια δoυλειά όπoυ έχει πoλλά να σας δώσει ακόμα και μέσα από δυσκoλίες. O Kρόνoς στo φιλικό ζώδιo τoυ Σκoρπιoύ από 15 Ioυνίoυ έως 18 Σεπτεμβρίoυ θα είναι θετική επιρρoή για σας βoηθώντας με τη λoγική να πάρετε κάπoιες σωστές απoφάσεις παρά τη θoλoύρα τoυ Πoσειδώνα. Θα σας κάνει να σκέφτεστε πιo ώριμα, λoγικά και ξεκάθαρα πριν πάρετε oπoιαδήπoτε απόφαση ή κάνετε oπoιαδήπoτε σημαντική κίνηση. Σε συνδυασμό με τoν Πλoύτωνα στoν Aιγόκερω θα σας δώσoυν πoλύ δύναμη και κoυράγιo να συνεχίσετε και να πετύχετε όλα αυτά πoυ επιθυμείτε. Bέβαια χρειάζεται να συνεχίσετε τη σκληρή δoυλειά. Θα σας κoυράσει και μπoρεί να σας φτάσoυν μέχρι την υπερκόπωση. Όμως σίγoυρα θα βρείτε δυνάμεις μέσα σας πoυ δεν γνωρίζατε πως υπάρχoυν και αυτές θα σας βoηθήσoυν να συνεχίζετε κάθε φoρά πoυ φτάνετε τα όριά σας. Θετικό διάστημα είναι όταν περνάει η Aφρoδίτη από τo ζώδιό σας από 27 Iανoυαρίoυ έως και 20 Φεβρoυαρίoυ όπoυ θα πρoκύψoυν κάπoιες θετικές συγκυρίες για oικoνoμικά και συναισθηματικά ζητήματα. 

 

Aπό τα πιo δύσκoλα πoυ θα έχετε να αντιμετωπίσετε όλo τo 2015 είναι η παραμoνή τoυ Πoσειδώνα στo ζώδιό σας όπoυ θα διoγκώσει τις εξιδανικεύσεις, τις παραπλανήσεις και πoλύ πιθανό να μπείτε στoν πειρασμό να κάνετε σημαντικά λάθη πoυ δεν θα είναι εύκoλo να διoρθώσετε. O Πoσειδώνας στo ζώδιό σας για ακόμη μια χρoνιά θα σας βάλει σε πειρασμό να πάρετε λάθoς δρόμo, αλλά τo ένστικτo και η διαίσθησή σας θα ενισχυθoύν σημαντικά και μπoρείτε να απoφύγετε πoλλά από αυτά τα λάθη. Aυτό πoυ μπoρεί να σας φέρει o Πoσειδώνας είναι μια απoγoήτευση για πρόσωπα και πράγματα πoυ αλλιώς περιμένατε και αλλιώς σας βγήκαν ή θα σας βγoυν. Kαι όλη αυτή η απoγoήτευση να σας oδηγήσει σε ένα νέo κύκλo βαθιάς εσωτερικής πρoσπάθειας για μεγαλύτερη αυτoγνωσία μέσα από εναλλακτικά μoνoπάτια και δύσκoλoυς δρόμoυς πoυ θα χρειαστεί να βoυτήξετε στα βαθιά για να τα καταφέρετε. Σίγoυρα o διαλoγισμός, η ψυχoλoγία ή ακόμα και ηαστρoλoγία θα βoηθήσoυν σε αυτό. Πρoσπαθήστε μόνo να έχετε σωστή καθoδήγηση από ανθρώπoυς πoυ μιλάνε στην ψυχή σας και μπoρoύν να συμβάλoυν για να έχετε μια μετατόπιση στη συνείδηση και να επιτύχετε ή και να ενισχύσετε την πνευματική σας αφύπνιση. O Oυρανός στoν Kριό θα φέρνει εντελώς ξαφνικά κάπoια έξoδα και αρκετές εντάσεις και νεύρα για θέματα oικoνoμικά, όπoυ θα πρέπει να ελέγξετε πoλύ πριν φτάσoυν τα πράγματα στα άκρα. To πέρασμα τoυ Kρόνoυ στoν Toξότη ήδη από την πρoηγoύμενη χρoνιά έως και 15 Ioυνίoυ και από 18 Σεπτέμβρη έως τoυλάχιστoν και τo τέλoς τoυ χρόνoυ θα σας βάλει στη διαδικασία να σκέφτεστε τις ριζικές αλλαγές πoυ θέλετε να κάνετε περισσότερo στα επαγγελματικά και δευτερευόντως σε θέματα σπιτιoύ και oικoγένειας. Πρoσoχή στα αυξημένα έξoδα όταν o Άρης θα είναι στoν Kριό από 20 Φεβρoυαρίoυ έως και 31 Mαρτίoυ και με τoν Άρη στo Zυγό από 12 Noεμβρίoυ έως και τoυλάχιστoν τo τέλoς τoυ έτoυς όπoυ θα πρέπει να ξoδεύσετε έξυπνα. O Άρης στo δικό σας ζώδιo από 12 Iανoυαρίoυ έως 20 Φεβρoυαρίoυ μπoρεί φέτoς να σας γεμίσει με αυξημένες εντάσεις, αλλά δεν θα πρέπει να τoν αφήσετε να επηρεάσει αρνητικά σημαντικoύς τoμείς ενώ μπoρεί να σας βoηθήσει να γίνεται πιo δυναμικoί με τoυς στόχoυς σας. Aπoφύγετε σημαντικές απoφάσεις, συζητήσεις, συμφωνίες, κινήσεις και δημιoυργία νέων σχέσεων και συνεργασιών με τoυς ανάδρoμoυς. Kυρίως με τoν ανάδρoμo Eρμή από 21 Iανoυαρίoυ έως 11 Φεβρoυαρίoυ, από 19 Mαΐoυ έως 12 Ioυνίoυ και από 17 Σεπτεμβρίoυ έως 9 Oκτωβρίoυ. Toν ανάδρoμo Δία από τις αρχές τoυ έτoυς έως και τις 8 Aπριλίoυ. Kαι τoν ανάδρoμo Πoσειδώνα από 12 Ioυνίoυ έως και 18 Noεμβρίoυ για να μην έχετε σημαντικές αστoχίες, αναβoλές, ταλαιπωρίες και αφήσετε σημαντικές καταστάσεις μισoτελειωμένες. 

 

 

 

ΠΑΡΕ ΤΙΣ ΑΚΡΙΒΕΣΤΕΡΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ AΠΟ ΤΗ ΦΤΗΝΟΤΕΡΗ ΓΡΑΜΜΗ

ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΜΟΝΕΣ!

ζώδια σήμερα

Κρονος στον Τοξοτη: Τι σημαινει για ολα τα ζωδια;

Ο Κρόνος είναι ένας παρεξηγημένος πλανήτης για πολλούς, όμως ουσιαστικά είναι ένας μεγάλος δάσκαλος. 


Στις 23/12 εγκατέλειψε τον υδάτινο Σκορπιό για να μπει στο φλογερό Τοξότη όπου θα παραμείνει ως τις 19/12/2017. Θα κάνει την τελευταία του επίσκεψη στο Σκορπιό από 14/6-17/9/2015 επηρεάζοντας για τελευταία φορά το σταθερό σταυρό (Ταύρους, Λέοντες, Σκορπιούς και Υδροχόους) τους γεννημένους τις δυο τελευταίες μέρες. Ο Κρόνος επισκέπτεται κάθε ζώδιο κάθε 28-30 χρόνια και για δυο-τρια χρόνια μας αποκαλύπτει σε ποιον τομέα θα πάρουμε σκληρά μαθήματα. Μας ωριμάζει, μας κάνει πιο υπεύθυνους σε αυτά που λέμε και κάνουμε. Αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας για τον εαυτό μας και τους γύρω μας. Μας διδάσκει τη μετριοπάθεια και την εγκράτεια. Είναι η περίοδος που αναπτύσσουμε σταθερές βάσεις στη ζωή μας. Μαθαίνουμε τα προσωπικά μας όρια και την εσωτερική μας δύναμη.
Ο Τοξότης είναι το ζώδιο της αισιοδοξίας και της επέκτασης ενώ ο Κρόνος έχει να κάνει με περιορισμούς και έλεγχο. Ο φιλοσοφημένος Τοξότης θα μπορούσε να φέρει νέους ηγέτες στην πολιτική σκηνή, δογματικούς και καλούς ρήτορες, ηγέτες που θα φιλοσοφούν από την πολυθρόνα.
Ο Τοξότης κυβερνά το εξωτερικό, την ανώτερη εκπαίδευση, τις πεποιθήσεις, τη φιλοσοφία. Παλιοί στόχοι θα αντικατασταθούν με νέους. Οι απόψεις μας γύρω από την εκπαίδευση, τη θρησκεία, τους νόμους, τις κυβερνήσεις θα αλλάξουν. Οι συναλλαγές με το εξωτερικό θα περιοριστούν. Μπορεί να ενδιαφερθούμε περισσότερο για τη θρησκεία ή τη φιλοσοφία, όμως αυτό το ενδιαφέρον θα είναι συντηρητικό. Οι νόμοι θα αλλάξουν (ίσως γίνουν πιο δίκαιοι) ενώ παραθρησκευτικές προβληματικές οργανώσεις θα παταχτούν. Η ανώτερη μόρφωση θα αποχτήσει ιδιαίτερη σημασία και θα αναβαθμιστεί. Η φιλοσοφία μας θα αλλάξει και θα βλέπουμε τα πράγματα με μια νέα ματιά. Θα αποκτήσουμε την ελπίδα ότι η κοινωνία έχει ηθικό πρόσωπο,ότι οι ένοχοι θα τιμωρηθούν, ότι θα υπάρξει διαφάνεια στο σύστημα.
προβλεψεις ζώδια 2015
Κυβερνήτης του Τοξότη είναι ο Δίας ο οποίος δεν ταιριάζει μεν με την περιοριστική φύση του Κρόνου, όμως θα εξισορροπήσει τη χαρά της ζωής με την πειθαρχία. Ο Κρόνος βάζει δύσκολα, όμως είναι δίκαιος. Σκοπός του είναι είτε να ανταμείψει είτε να απεγκλωβίσει από κάποια δεσμά.
Τα ζώδια που επηρεάζονται από τον Κρόνο στον Τοξότη είναι Δίδυμοι, Παρθένοι, Τοξότες και Ιχθύς (μέσα στο 2015, επηρεάζονται οι γεννημένοι το πρώτο δεκαήμερο καθώς και όσοι έχουν πλανήτες στα ζώδια αυτά).
Ευνοημένοι θα είναι Κριοί, Λέοντες, Ζυγοί και Υδροχόοι.
Πως θα επηρεαστούν όμως όλα τα ζώδια; Διάβασε και τον ωροσκόπο σου.

ΚΡΙΟΣ
Με τον Κρόνο στον Τοξότη έρχονται ευχάριστες στιγμές στην καριέρα και την προσωπική σου ζωή. Διεύρυνση γνώσεων, ένα πτυχίο, το εξωτερικό φλερτάρουν μαζί σου και σε βοηθούν να φτάσεις ψηλά έστω και με αρκετές προσπάθειες και κόπο. Ο Κρόνος θα σε βοηθήσει να καθιερωθείς στους τομείς που θέλεις, να βάλεις στόχους, να κλείσεις νομικές υποθέσεις ή να δικαιωθείς ηθικά. Ο αυθορμητισμός και ο παρορμητισμός σου αντικαθίστανται από επιφυλακτικότητα και αυτοσυγκράτηση. Μπορείς επίσης να σταθεροποιήσεις μια σχέση ή να προχωρήσεις σε μια δέσμευση. Άνοιξε τους ορίζοντές σου.

ΤΑΥΡΟΣ
Ο Κρόνος στον Τοξότη θα σε βοηθήσει να δεις το χρήμα με νέα ματιά και να κάνεις καλύτερη διαχείριση. Οι οικονομικές σου ανασφάλειες θα ενταθούν ή μπορεί να περάσεις ένα διάστημα οικονομικές δυσκολίες που θα σε οδηγήσουν σε σοβαρές αποφάσεις. Μπορεί να αυξηθούν οι υποχρεώσεις σου ή να έρθεις αντιμέτωπη με κληρονομικά ζητήματα που θα χρειαστούν ξεκαθάρισμα. Θα παλέψεις για περιουσιακά ζητήματα ενώ ίσως αντιμετωπίσεις και υπαρξιακά προβλήματα ή νιώσεις μια αίσθηση ματαιότητας και αμφισβήτησης. Πρόσεχε πως επιβάλλεις τη δύναμη και την εξουσία σου. Ίσως έρθεις αντιμέτωπη με εμμονές και εξαρτήσεις ή με την σεξουαλικότητά σου και αυτό να σε καταπιέσει ψυχολογικά. Προσοχή στα κοινά οικονομικά, τα χρέη και τις επενδύσεις. Στο σεξ θα γίνεις πιο επιλεκτική.

ΔΙΔΥΜΟΙ
Ο Κρόνος στον Τοξότη θα επηρεάσει σχέσεις και συνεργασίες. Θα τις δεις με μεγαλύτερη σοβαρότητα και είτε θα τις διακόψεις είτε θα προχωρήσεις σε μια πιο ουσιαστική δέσμευση. Αν είσαι μόνη, θα κάνεις μια γνωριμία με σοβαρές προοπτικές αλλά με κάποια προβλήματα αρχικά. Δεν αποκλείεται επίσης να επιστρέψεις σε σχέσεις από το παρελθόν που σε ενδιαφέρουν ακόμα. Η συναισθηματική σου ζωή θα περάσει πολλά σκαμπανεβάσματα και θα αναζητάς τη συντροφικότητα και την ιδανική σχέση. Θα ξεκαθαρίσεις από σχέσεις που έχουν βαλτώσει, θα αποφασίσεις που θα μείνεις και τι θα διώξεις. Στη ζωή σου θα παραμείνει ότι στηρίζεται σε γερά θεμέλια. Δυσκολίες και εμπόδια θα συναντήσεις μέχρι να ισορροπήσεις. Προσοχή θα χρειαστεί και στις συνεργασίες που θα δημιουργήσεις αυτό το διάστημα.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Με τον Κρόνο στον Τοξότη αυξάνονται οι υποχρεώσεις και τα καθήκοντά σου στον επαγγελματικό τομέα. Θα χρειαστεί να αλλάξεις τους ρυθμούς της καθημερινότητάς σου και να προσέξεις την υγεία σου. Να προσαρμοστείς σε νέες συνθήκες για να είσαι υγιής και να έχεις οικονομικά οφέλη. Αν πάσχεις από χρόνια προβλήματα υγείας, μπορεί τώρα με την κατάλληλη αγωγή να περιοριστούν. Μπορεί να αισθανθείς περισσότερη πίεση και άγχος στην καθημερινότητά σου, όμως θα είσαι πιο σοβαρή και υπεύθυνη σε εργασιακά ζητήματα.

astrologikes provlepseis

ΛΕΩΝ

Με τον Κρόνο στον Τοξότη, η ερωτική σου ζωή θα γίνει η προτεραιότητά σου. Αν βρίσκεσαι σε σοβαρή σχέση, μπορεί να αποφασίσεις να την επισημοποιήσεις ή να αποκτήσεις ένα παιδί. Αν είσαι μόνη, θα κάνεις μια νέα γνωριμία με σοβαρές προοπτικές που μπορεί να προέλθει και από τον εργασιακό χώρο. θα αναζητάς σχέσεις που σου παρέχουν ασφάλεια, πιο σοβαρές και ειλικρινείς παρά επιφανειακές. Η δημιουργικότητά σου θα είναι στα ύψη και αυτό μπορεί να σε οδηγήσει σε μια καλύτερη θέση με καλύτερες αποδοχές. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες ευνοούνται.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Με τον Κρόνο στον Τοξότη, το ενδιαφέρον σου στρέφεται στο οικογενειακό περιβάλλον, την ακίνητη περιουσία, τις ρίζες σου. Θα παλέψεις για να εξασφαλίσεις μια καλύτερη ζωή για σένα και την οικογένειά σου. Θα εκτιμήσεις κάποιες άλλες αξίες. Μπορεί τώρα να αποφασίσεις να δημιουργήσεις οικογένεια και να αυξηθούν οι υποχρεώσεις σου ή μπορεί να αποκτήσεις ένα νέο ακίνητο. Ίσως να αλλάξουν οι συνθήκες διαβίωσής σου ή να ανακαινίσεις το χώρο σου. Μπορεί επίσης να αλλάξουν οι σχέσεις σου με τα κοντινά σου πρόσωπα. Βάζεις τέλος σε ότι σε ταλαιπωρεί. Μια μετακόμιση είναι πιθανό σενάριο. Όμως οι αποφάσεις σου ενδεχομένως συναντήσουν εμπόδια από τα κοντινά σου πρόσωπα.

ΖΥΓΟΣ
Με τον Κρόνο στον Τοξότη, η επικοινωνία σου γίνεται πιο ουσιαστική και εκφράζεις τα συναισθήματα, τις σκέψεις και τις επιθυμίες σου πιο ώριμα. Οι σχέσεις με συγγενείς, περιβάλλον, γείτονες καλυτερεύουν και νιώθεις μεγαλύτερη ασφάλεια. Οι νέες γνωριμίες που θα κάνεις μπορεί να εξελιχθούν σε φιλικές, επαγγελματικές ή αισθηματικές σχέσεις. Θα γίνεις πιο πρακτική και ρεαλίστρια. Μπορείς να πετύχεις πολλά με σύστημα, δομή, οργάνωση.

ζώδια σήμερα
ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Ο Κρόνος στον Τοξότη θα σε βοηθήσει να οργανώσεις τα οικονομικά σου. Θα πάρεις μια πιο σωστή στάση απέναντι στο χρήμα. Μπορεί να έχεις κάποιες απώλειες, θα έχεις όμως και ευκαιρίες. Εσύ θα δώσεις κατεύθυνση. Θα δεις τα εμπόδια και θα ξεπεράσεις δυσκολίες και αναστολές. Ο Κρόνος θα σε βοηθήσει να έχεις μελλοντικά ένα καλύτερο εισόδημα ή να κλείσεις χρέη. Σου ζητά να διαχειριστείς πιο προνοητικά το χρήμα. Κάνε έναν απολογισμό της κατάστασής σου. Σκέψου ορθολογιστικά και πρακτικά και η επιτυχία θα έρθει αργά και σταθερά. Δούλεψε σκληρά για να αποφύγεις οικονομικές ανατροπές.

ΤΟΞΟΤΗΣ
Μη φοβάσαι με τον Κρόνο στο ζώδιό σου. Ο Κρόνος είναι πάντα δίκαιος. Αν μέχρι τώρα φέρθηκες τίμια, θα δικαιωθείς. Αν πάλι ήσουν ανέμελη, τώρα ήρθε η στιγμή να σοβαρευτείς. Έχεις χρόνο μπροστά σου για να βάλεις στόχους και να ξεκινήσεις μια νέα πορεία. Θα πας μπροστά έστω και μέσα από δυσκολίες σε όλους τους τομείς. Οι σχέσεις σου θα πάρουν μια πιο σοβαρή μορφή, θα αλλάξουν ριζικά όλα τα δεδομένα. Απομακρύνσου από ανθρώπους που δεν σου ταιριάζουν και δες τι ζητάς από τον εαυτό σου αλλά και από τους άλλους. Μπορεί η ψυχολογία σου να είναι βαριά ή να χρειαστεί να ασχοληθείς με την υγεία σου. Ο Κρόνος θα σε βοηθήσει να κάνεις ξεκαθαρίσματα σε οτιδήποτε στέκεται εμπόδιο στα οράματά σου. Σταδιακά θα νιώσεις μεγαλύτερη δύναμη και θα συνειδητοποιήσεις την αξία σου. Η μεταμόρφωση στοχεύει στην εξέλιξη μέσα από εμπόδια και παγίδες.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Με τον Κρόνο στον Τοξότη θα βγεις από προβληματικές καταστάσεις και θα βρεις τον εαυτό σου, τις επιθυμίες σου, τους στόχους σου. Μπορεί ο κυβερνήτης σου να σε κάνει πιο εσωστρεφή και συντηρητική, όμως όσοι μείνουν τελικά στο πλευρό σου, θα σε κατανοούν. Πρέπει να μάθεις να δίνεις προτεραιότητα στις δικές σου ανάγκες. Μπορεί να έχεις αγωνίες και φόβους για τη ζωή ή τη δουλειά ή να υπάρχει παρασκήνιο. Θα αναλύσεις τη ζωή σου, τις επιτυχίες, τις αποτυχίες. Θα ξεκαθαρίσεις με πρόσωπα και καταστάσεις που βαραίνουν την ψυχή σου. Θα διεισδύσεις στο υποσυνείδητο και μπορεί να μην νιώσεις και πολύ άνετα. Τελειώνει ένας κύκλος ζωής και παρά την απογοήτευση ξεκινά ένας νέος κύκλος ανάπτυξης.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Με τον Κρόνο στον Τοξότη, οι προσπάθειές σου θα ανταμειφθούν. Σημαντικά πρόσωπα θα σε στηρίξουν και θα σου ανοίξουν νέες πόρτες και προοπτικές. Αν είσαι μόνη, μέσα από το φιλικό σου περιβάλλον, μπορεί να εμφανιστεί ένας έρωτας που θα εξελιχθεί σε σοβαρή σχέση. Οι προσδοκίες και οι στόχοι σου θα πραγματοποιηθούν. Μπορεί να διακόψεις κάποιες κακές παρέες. Απομακρύνεσαι από φιλικά πρόσωπα ή ομάδες που δεν αξίζουν να βρίσκονται στη ζωή σου. Το επιφανειακό δεν σε αγγίζει πια. Μπορεί να δημιουργήσεις νέες φιλίες από τις οποίες θα διδαχτείς πολλά. Δουλεύεις για τα ιδανικά σου και θα τα καταφέρεις με τη βοήθεια γνωστών και φίλων.

ΙΧΘΥΕΣ
Με τον Κρόνο στον Τοξότη, η καριέρα θα μονοπωλήσει το ενδιαφέρον σου. Θα προσπαθήσεις πολύ για να καθιερωθείς στον επαγγελματικό τομέα και μπορεί κάποιες στιγμές να κάνεις πίσω. Αν δουλέψεις σκληρά, ο Κρόνος θα σε οδηγήσει στην κορυφή. Ξέρεις ότι τίποτα δεν γίνεται εύκολα αυτές τις εποχές. Οι υποχρεώσεις σου θα είναι πολλές, όμως θα ανοίξουν νέοι δρόμοι και θα αναδείξεις τα ταλέντα σου. Αν ήδη έχεις μοχθήσει,θα ανταμειφθείς. Θα επαναξιολογήσεις τους ρόλους σου,τι θέλεις από τη ζωή, τι προσδοκούν οι άλλοι από σένα, τι βάρη σου φορτώνονται. Θέλεις να πάρεις τη θέση που σου αξίζει, χτίζεις το μέλλον σου. Κοιτάς το βουνό, έχεις τη διάθεση να το ανέβεις; Μπορεί επίσης προβλήματα υγείας γονεικών προσώπων να έρθουν στην επιφάνεια.

φτηνές προβλέψεις

ZΩΔΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015: ΟΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΟΥ ΜΗΝΑ

Τι φέρνει ο πρώτος μήνας του 2015 για κάθε ζώδιο; 

ΤΑ ΦΕΓΓΑΡΙΑ: Πανσεληνος στις 5/1 στον Καρκινο. Νεα Σεληνη στον Υδροχοο στις 20/1.
ΟΙ ΠΛΑΝΗΤΕΣ: Εισοδος του Ερμή στον Υδροχόο στις 5/1 και του Αρη στους Ιχθυς στις 12. Στις 21 ξεκινα η αναδρομη πορεια του Ερμη.

ΚΡΙΟΣ
21 ΜΑΡΤΙΟΥ-20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

EΡΩΤΑΣ: Η χρονιά ξεκινά περίεργα, καθώς η παρουσία του Ερμή και της Αφροδίτης στον Υδροχόο απογειώνει την ερωτική σου διάθεση και την ανάγκη να ανανεώσεις τη σχέση με τον σύντροφο. Από την άλλη όμως, η ανάδρομη πορεία του Ερμή το τελευταίο δεκαήμερο, θα δυσκολέψει τη μεταξύ σας επικοινωνία. Διατήρησε την ψυχραιμία σου και απόφυγε να πάρεις οριστικές αποφάσεις. Αν είσαι μόνη, εκμεταλλεύσου την παραμονή του Ερμή στον Υδροχόο για να κάνεις νέες συναρπαστικές γνωριμίες.

ΕΡΓΑΣΙΑ-ΧΡΗΜΑ: Η παρουσία του Ερμή και της Αφροδίτης στον Υδροχόο όλο τον μήνα προμηνύει έντονη κινητικότητα, καθώς ευνοεί τις επαφές για επαγγελματικά θέματα. Το πέρασμα του Άρη στους Ιχθύς στις 12 σε καλεί να τακτοποιήσεις εκκρεμότητες και να οργανώσεις καλύτερα τα επόμενα βήματά σου. Γενικά, όμως, θα σου δοθούν οι ευκαιρίες για να επιτύχεις μια σημαντική επαγγελματική συμφωνία.

ΥΓΕΙΑ: Προσοχή σε κρυολογήματα και δώσε ιδιαίτερη βαρύτητα στη διατροφή σου.

ΤΑΥΡΟΣ
21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ-20 ΜΑΪΟΥ

ΕΡΩΤΑΣ: Ο νέος χρόνος φέρνει τις καλύτερες προοπτικές για σένα, καθώς η αποχώρηση του Κρόνου από τον Σκορπιό ευνοεί την αποκατάσταση των ισορροπιών στη συναισθηματική σου ζωή. Η Πανσέληνος στις 5 φέρνει συναρπαστικές εξελίξεις στα ερωτικά σου και καλό θα ήταν να αξιοποιήσεις τις ευκαιρίες που θα παρουσιαστούν για να κάνεις νέες γνωριμίες.

ΕΡΓΑΣΙΑ-ΧΡΗΜΑ: Καθοριστικό το διάστημα για να διευρύνεις τους επαγγελματικούς σου ορίζοντες, αφού η παρουσία του Ερμή και της Αφροδίτης στον Υδροχόο σε βοηθά να διακριθείς ξεπερνώντας τα εμπόδια. Εστίασε στους στόχους σου και να είσαι συνεπής στις οικονομικές υποχρεώσεις από τις 4-20/1. Μετά τις 22 συγκράτησε τον παρορμητισμό σου και μην παρασυρθείς σε περιττά έξοδα.

ΥΓΕΙΑ: Πρόσεξε τη διατροφή σου και μην αμελήσεις ενοχλήσεις στο πεπτικό.

ΔΙΔΥΜΟΙ
21 ΜΑΪΟΥ- 21 ΙΟΥΝΙΟΥ

ΕΡΩΤΑΣ: Άρης, Ερμής και Αφροδίτη και οι όψεις που σχηματίζουν θα γίνουν η αιτία για σημαντικές εξελίξεις στην προσωπική σου ζωή. Η Πανσέληνος στις 5 πιθανόν να φέρει κάποια δυσάρεστα γεγονότα, την επιστροφή προσώπων από το παρελθόν ή την αναβίωση μιας παλιάς ιστορίας. Είναι το κατάλληλο διάστημα για να τελειώσεις μια τοξική σχέση και να καλλιεργήσεις το έδαφος για να αλλάξεις τα δεδομένα της συναισθηματικής σου ζωής.

ΕΡΓΑΣΙΑ-ΧΡΗΜΑ: Ο Ιανουάριος είναι σημαντικός μήνας και χρειάζεται να εκμεταλλευτείς τις ευκαιρίες που θα σου παρουσιαστούν, αν θέλεις να αλλάξεις ή να οργανώσεις κάτι στην εργασία σου. Μέχρι τέλους του μήνα θα έχεις πολλές επαφές και συζητήσεις για την επίτευξη των στόχων σου, ενώ ο Άρης από τους Ιχθύς ευνοεί τα σχέδιά σου. Ρύθμισε οικονομικές οφειλές, εστίασε στη διευθέτηση υποχρεώσεων και να απόφυγε άσκοπες αγορές.

ΥΓΕΙΑ: Προφυλάξου από σωματική κόπωση και ιώσεις.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
22 ΙΟΥΝΙΟΥ-22 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΕΡΩΤΑΣ: Η Πανσέληνος στο ζώδιό σου στις 5 δυναμιτίζει την ατμόσφαιρα προκαλώντας εντάσεις με τον σύντροφο. Νιώθεις ότι η υπομονή σου έχει εξαντληθεί και δεν είσαι πλέον πρόθυμη να κάνεις περισσότερες υποχωρήσεις. Ήρθε η ώρα να βάλεις τα όριά σου. Μετά τις 15/1 θα πάρεις αποφάσεις για το μέλλον της σχέσης σου. Αν είσαι μόνη, περίμενε τον Φεβρουάριο για ευχάριστες, νέες γνωριμίες.

ΕΡΓΑΣΙΑ-ΧΡΗΜΑ:
Το πλανητικό σκηνικό εξακολουθεί να προκαλεί κλυδωνισμούς στην πορεία της καριέρας σου και νιώθεις ότι βαδίζεις σε κινούμενη άμμο. Η Πανσέληνος στο ζώδιό σου θα εντείνει την αίσθηση ρευστότητας – ίσως τώρα να αποφασίσεις τη διακοπή μιας συνεργασίας ή την αλλαγή αντικειμένου εργασίας. Τα οικονομικά εξακολουθούν να είναι πιεστικά, αλλά μετά τις 9 θα αρχίσεις να βλέπεις φως στο τούνελ, αρκεί να φανείς συντηρητική στη διαχείριση των εσόδων σου.

ΥΓΕΙΑ: Προσοχή στις μέρες κοντά στην Πανσέληνο σε ιώσεις, ατυχήματα, διατροφή.

 

ΖΩΔΙΑ 2015

ΛΕΩΝ
23 ΙΟΥΛΙΟΥ- 23 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ΕΡΩΤΑΣ: Ο Ιανουάριος θα είναιένας ιδιαίτερα αντιφατικός μήνας για την ερωτική σου ζωή. Αν έχειςσχέση, Αφροδίτη, Ήλιος και Ερμής στον Υδροχόο θα κλονίσουν τα δεδομένατης. Μόνο επιστρατεύοντας αρκετή υπομονή θα καταφέρεις να αποφύγειςοριστική ρήξη. Αν είσαι μόνη, μην παρασυρθείς να επενδύσειςσυναισθηματικά σε γνωριμίες που θα κάνεις μετά τις 21.

ΕΡΓΑΣΙΑ-ΧΡΗΜΑ:Οι πλανητικές επιρροές φορτίζουν αρνητικά την ατμόσφαιρα στον εργασιακόχώρο, ανεβάζοντας τους τόνους με συνεργάτες. Ευτυχώς, όμως, η έντασηαποφορτίζεται μετά τις 11, οπότε και θα μπορέσεις να ασχοληθείςουσιαστικά με τους στόχους σου. Την υλοποίηση των οποίων μετάθεσε, όμως,για τον επόμενο μήνα.

ΥΓΕΙΑ: Με την Πανσέληνο στις 5 πρόσεξε τη φυσική σου κατάσταση και τη διατροφή σου και εξασφάλισε χρόνο για ξεκούραση.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
24 AYΓΟΥΣΤΟΥ-22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΕΡΩΤΑΣ: Το ξεκίνημα της νέας χρονιάς σε παροτρύνει να αντιμετωπίσεις τηνπραγματικότητα, απαλλαγμένη από ψευδαισθήσεις. Η παρουσία του Άρη στουςΙχθύς ευνοεί τις εντάσεις με τον σύντροφο, οπότε απαιτείται ψυχραιμία,τουλάχιστον μέχρι τις 10, για να μην οδηγηθείτε σε οριστική ρήξη. Μετάτις 15/1, αν είσαι μόνη, θα γνωρίσεις το άλλο σου μισό.

ΕΡΓΑΣΙΑ-ΧΡΗΜΑ:Ανήκεις στις τυχερές και δεν σε επηρεάζει ιδιαίτερα αρνητικά η ανάδρομηπορεία του Ερμή από τις 21. Το αντίθετο, θα σου δώσει την ευκαιρία ναεπαναπροσδιορίσεις στόχους και τακτικές, προκειμένου να τουςυλοποιήσεις. Προσπάθησε να αποφύγεις εντάσεις στον εργασιακό χώρο –πιθανές και οι εξαπατήσεις από συνεργάτες. Προσοχή να μην παρασυρθείς σεσπατάλες ή σε επισφαλείς οικονομικές συμφωνίες μετά τις 21.

ΥΓΕΙΑ: Ιδανικός μήνας για να φροντίσεις την υγεία σου και τη φυσική σου κατάσταση.

ΖΥΓΟΣ
23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ-22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΕΡΩΤΑΣ:Ο πρώτος μήνας της χρονιάς ξεκινά με μια Πανσέληνο στις 5/1 στονΚαρκίνο, γεγονός που θα προκαλέσει κραδασμούς στη συναισθηματική καιστην οικογενειακή σου ζωή. Κάνοντας την απαραίτητη ενδοσκόπηση θασυνειδητοποιήσεις ποιες είναι οι πραγματικές σου ανάγκες. Η φορτισμένηατμόσφαιρα θα αποσυμπιεστεί μετά τις 7. Αν είσαι μόνη, μη βιαστείς ναεπενδύσεις συναισθηματικά σε μια πρόσφατη γνωριμία.

ΕΡΓΑΣΙΑ-ΧΡΗΜΑ:Με επαφές και προτάσεις για νέες συνεργασίες υποδέχεσαι τη νέα χρονιά.Είναι η κατάλληλη εποχή για να προβάλλεις τα ταλέντα σου, να προωθήσειςτους στόχους σου και να σταθεροποιήσεις τα επαγγελματικά σου δεδομένα.Εκμεταλλεύσου κάθε ευκαιρία που θα σου παρουσιαστεί μέχρι τις 21 για ναβελτιώσεις τα οικονομικά σου.

ΥΓΕΙΑ: Κρυολογήματα, ιώσεις, κακή διατροφή θα καταπονήσουν τον οργανισμό σου, γι′ αυτό προσοχή.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΕΡΩΤΑΣ:Η Πανσέληνος στις 5 επηρεάζει άμεσα στα ερωτικά σου, γι′ αυτό απόφυγετις άσκοπες συζητήσεις με τον σύντροφό σου και προσπάθησε μεεπιχειρήματα να κάνεις σαφείς το τι περιμένεις από τη σχέση σου. Μηνεπιτρέψεις στη ζήλια και στην κτητικότητα να φορτίσουν ακόμη περισσότεροτην ήδη τεταμένη ατμόσφαιρα. Αν είσαι μόνη, κάτι ενδιαφέρον μπορεί ναπροκύψει τις τελευταίες μέρες του μήνα.

ΕΡΓΑΣΙΑ-ΧΡΗΜΑ: Μέχρι τις11/1 ένας κυκεώνας επαγγελματικών υποχρεώσεων και αυξημένων απαιτήσεωνδεν θα σου επιτρέψει να ανασάνεις. Μετά τις 12 ηρεμεί λίγο η κατάσταση,αν και η παρουσία του Ερμή στον Υδροχόο σε καλεί να είσαι προσεκτική μεσυμβόλαια ή συμφωνίες. Όσον αφορά τα οικονομικά σου, η Αφροδίτη στονΥδροχόο από τις 3-26 σε πιέζει αρκετά και πιθανόν να έρθεις σε δύσκοληθέση. Μετά τις 26/1 προβλέπεται ανάκαμψη.

ΥΓΕΙΑ: Προσοχή σε μολύνσεις του αναπνευστικού και στη σωματική κόπωση.

 

ΤΟΞΟΤΗΣ
23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ-21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ΕΡΩΤΑΣ:Ο Κρόνος έχει περάσει πλέον στο ζώδιό σου, με προφανή διάθεση νααλλάξει άρδην το πλαίσιο των σχέσεων σου. Πλέον νιώθεις έτοιμη να βάλειςσε προτεραιότητα τις δικές σου ανάγκες και επιθυμίες. Χρειάζεται όμωςνα επιδείξεις ψυχραιμία και να μην παρασυρθείς σε επιπόλαιες αποφάσειςκαι συμπεριφορές, είτε είσαι σε σχέση είτε σε όχι.

ΕΡΓΑΣΙΑ-ΧΡΗΜΑ:Eίναι το κατάλληλο διάστημα για να προωθήσεις και να προβάλλεις τηδουλειά σου. Μετά τις 12 ο όγκος εργασίας σου θα αυξηθεί. Αν πάλι είσαισε αναζήτηση εργασίας, επίλεξε ό,τι σου προταθεί μέχρι τις 11. Έως τότεευνοούνται και τα οικονομικά σου και καλό θα ήταν να τακτοποιήσειςεκκρεμότητες ή να κλείσεις συνεργασίες με συμφέροντες οικονομικούςόρους.

ΥΓΕΙΑ: Προσοχή στις μολύνσεις του αναπνευστικού.
ζωδια 2015

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ-19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

ΕΡΩΤΑΣ:Μπορεί η Πανσέληνος στις 5/1 να προκαλεί κλυδωνισμούς, ωστόσο ο Ήλιοςστο ζώδιό σου μέχρι τις 19 χαρίζει την αμέριστη εύνοιά του. Αν είσαιμόνη, θα έχεις την ευκαιρία να κάνεις ενδιαφέρουσες νέες γνωριμίες μεάτομα διαφορετικής κουλτούρας από τη δική σου. Αν έχεις σχέση, είναι μιακαλή εποχή για να πλησιάσεις τον σύντροφό σου και να αποκαταστήσεις τημεταξύ σας επικοινωνία.

ΕΡΓΑΣΙΑ-ΧΡΗΜΑ: Ο Ιανουάριος θα είναι έναςαρκετά απαιτητικός μήνας αφού θα πρέπει να κινηθείς με μεθοδικότητα καιπροσοχή, προκειμένου να προωθήσεις τις ιδέες σου και την εργασία σουγενικότερα. Το άγχος και η πίεση δεν θα λείψουν. Η επιρροή τηςΠανσέληνου προκαλεί πονοκέφαλο όσον αφορά τα οικονομικά σου, αλλά μετάτις 10/1 οι προοπτικές γίνονται πιο θετικές.

ΥΓΕΙΑ:
Προσοχή στις μέρες κοντά στην Πανσέληνο σε κρυολογήματα και μετακινήσεις.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

ΕΡΩΤΑΣ:Ο πρώτος μήνας του 2015 δεν υπόσχεται συγκλονιστικά γεγονότα στοερωτικό σκηνικό της ζωής σου. Αν είσαι μόνη, η παρουσία του Ερμή και τηςΑφροδίτης στο ζώδιό σου απογειώνει τη λίμπιντο, φλέρταρε χωρίς ενοχές,καθώς τώρα ευνοούνται οι νέες γνωριμίες. Αν έχεις σχέση, μην παραμελείςτον σύντροφό σου και αφουγκράσου τις ανάγκες του.

ΕΡΓΑΣΙΑ-ΧΡΗΜΑ: ΟΙανουάριος σε βοηθά να βρεις τρόπους για να είσαι περισσότεροαποτελεσματική και παραγωγική στη δουλειά σου. Εστίασε στους στόχους σουκαι διεκδίκησε την επίτευξή τους. Εκμεταλλεύσου το διάστημα 12-21/1 γιανα βελτιώσεις τα οικονομικά σου ή να κλείσεις μια νέασυμφωνία/συνεργασία με ευνοϊκούς όρους.

ΥΓΕΙΑ: Αν θέλεις να ξεκινήσεις δίαιτα, θετικό είναι το διάστημα 12-27/1.

ΙΧΘΥΕΣ
20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ-20 ΜΑΡΤΙΟΥ

ΕΡΩΤΑΣ:Ένας πολύ σημαντικός μήνας για την ερωτική σου ζωή. Αν έχεις σχέση, οΆρης στο ζώδιό σου, ο Ερμής και η Αφροδίτη από τον Υδροχόο αναθεωρούν ταδεδομένα της και σε καλούν να διορθώσεις τα κακώς κείμενα. Αν είσαιμόνη, ευνοείσαι να κάνεις μια ενδιαφέρουσα νέα γνωριμία με προοπτικέςεξέλιξης.

ΕΡΓΑΣΙΑ-ΧΡΗΜΑ: Ο Δίας από τον Λέοντα σε ωθεί ναδιεκδικήσεις την επίτευξη των στόχων σου. Αν είσαι στο ξεκίνημα ενόςφιλόδοξου επαγγελματικού project, χρειάζεται να είσαι πολύ προσεκτική,καθώς οι συνθήκες δεν έχουν ωριμάσει ακόμη. Αν και τα οικονομικά σου σεπροβληματίζουν έντονα, η παρουσία της Αφροδίτης στον Υδροχόο λειτουργείπροστατευτικά.

ΥΓΕΙΑ: Μην καταπονείς τον οργανισμό σου και προσοχή σε καταχρήσεις και διατροφικές υπερβολές.

 

 

 

 

 

 

προβλεψεις 2015

 

αστρολογικες  προβλεψεις 2015

 

Αστρολογικες προβλεψεις 2015: Οι εξελιξεις σε ερωτικα και επαγγελματικα για καθε ζωδιο!

Ο Κρόνος μας βοήθησε ως τώρα να περιορίσουμε το εγώ μας και μας έμαθε να μοιραζόμαστε, μας δίδαξε την αλληλεγγύη. Διώξαμε από τη ζωή μας κάθε τι άχρηστο και βρήκαμε το απαραίτητο θάρρος για να επιστρέψουμε στα ιδανικά μας, στην αλήθεια, στη δικαιοσύνη.
Χάρη στο Δία, θα γίνουμε περισσότερο διορατικοί.
Ο Ποσειδώνας αυξάνει την συμπάθειά μας προς τους λιγότερο ευνοημένους και τονώνει καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς την ανάγκη μας για ειρήνη, ηρεμία και ενότητα. Μας βοηθάει να κινηθούμε ενάντια στη βία και την επιθετικότητα με μόνο όπλο την αγάπη.

ΚΡΙΟΣ
ΤΑΞΙΔΕΨΕ….
Αλλαγή δουλειάς, μετάλλαξη, μετακόμιση…. Ουρανός-Πλούτωνας θα μπορούσαν να φέρουν το Μάρτιο (αφορά τις γεννημένες τον Απρίλιο) σημαντικές αλλαγές στην καριέρα ή την προσωπική σου ζωή. Μαζί τους, 3 χρόνια τώρα, κατάφερες να απομακρυνθείς από οτιδήποτε άχρηστο και να ανακαλύψεις μέσα σου έναν ανύποπτο πλούτο. Ήρθε ο καιρός να τον αξιοποιήσεις. Ο Κρόνος, αυτή τη χρονιά, σε καλεί να διευρύνεις τους ορίζοντές σου. Φύγε, ταξίδεψε, ενδιαφέρσου περισσότερο για τη φιλοσοφία, την πνευματικότητα… Πήγαινε εκεί που δεν έχεις πάει ποτέ! Αυτή θα είναι η ευχαρίστηση και η χαρά σου σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς.

Έρωτας
Θα γοητέψεις, θα έχεις καλή διάθεση και θα λάμπεις ως το τέλος του καλοκαιριού. Ένα πάθος θα μπορούσε να σε ταξιδέψει, μια απρόβλεπτη συνάντηση να φέρει ανατροπές (Ιούνιο-Ιούλιο), ένα ταξίδι να αποτελέσει το αλατοπίπερο της σχέσης σου (τέλος Δεκεμβρίου)!

Εργασία
Η δουλειά σου σού δίνει όλο και πιο μεγάλη ικανοποίηση από τα μέσα Αυγούστου. Να έχεις ανοιχτά τα μάτια σου από τέλος Σεπτεμβρίου ως τα μέσα Νοεμβρίου. Πρόσεχε την υγεία σου (χαλάρωση, σπορ, καλή διατροφή…) για να μπορέσεις να προσπεράσεις πιο εύκολα κάθε δυσκολία!

TIP : Ερωτικό ενδιαφέρον προς τον αγαπημένο σου (ως το καλοκαίρι) και έντονες δηλώσεις (Ιούνιο, Ιούλιο). Οι προσπάθειές σου ανταμείβονται (Μάρτιο, Απρίλιο). Να υπολογίζεις μια επαγγελματική επιτυχία (από τον Αύγουστο ως τον Δεκέμβριο) και δες στενά μια πρόταση συνεργασίας (Νοέμβριο, Δεκέμβριο).

ΤΑΥΡΟΣ
ΑΛΛΑΓΗ ΗΧΟΥ
Γνωρίζοντας τους άλλους, τα τελευταία δυο χρόνια, έμαθες περισσότερα για τον εαυτό σου. Προχώρησες με άλλους, συνεργάστηκες αλλά πρέπει ακόμα να κάνεις παραχωρήσεις, να αλλάξεις συμπεριφορές για να βρεις την αρμονία. Έχεις να διαχειριστείς κοινά αγαθά αλλά δεν έχεις πια τις ίδιες αξίες με τον σύντροφο ή τους συνεργάτες σου; Τα προβλήματα θα ρυθμιστούν. Ο Κρόνος θα σε βοηθήσει να τα λύσεις. Με τον Δία, θα προσπαθήσεις να εδραιώσεις τα θεμέλιά σου για να αισθανθείς πιο ασφαλής. Ένα σπίτι όμορφα διακοσμημένο, μια αγαπημένη οικογένεια θα μπορούσαν να γίνουν η προτεραιότητά σου.

Έρωτας
Ο έρωτας εντείνεται από το καλοκαίρι. Χαρούμενες στιγμές με τον αγαπημένο σου θα σε κάνουν να νιώσεις πλήρης! Ένας νέος έρωτας θα μπορούσε να γεννηθεί, ένα παιδί να έρθει στη ζωή σου…

Εργασία
Η τόνωση και ο ενθουσιασμός σου είναι ενέχυρα επιτυχίας τον Απρίλιο και το Μάιο. Μισείς τη ρουτίνα! Εμπνευσμένη από τον Ποσειδώνα, μπορεί να λανσάρεις νέα σχέδια και με τον Άρη, να τα προωθήσεις στην αρχή και το τέλος της χρονιάς.

ΤΙΡ : Θα αναγνωριστείς (Ιανουάριο). Βρίσκεσαι μέσα σε σχέδια και τα εκτελείς (Φεβρουάριο). Σημαδεύεις (Μάρτιο, Απρίλιο) και ανταμείβεσαι για ότι ολοκληρώνεις (Μάιο, Ιούνιο). Λατρεύεις τη διακόσμηση (όλο το καλοκαίρι), αγαπιέσαι (από το Σεπτέμβριο ως τον Νοέμβριο), αντιστέκεσαι σε όλα (στο τέλος της χρονιάς).

ΔΙΔΥΜΟΣ
ΒΡΕΣ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΟΥ
Εδώ και 14 χρόνια, ο Κρόνος σε βοήθησε να επιβεβαιώσεις την προσωπικότητά σου. Ο εαυτός σου ήταν η προτεραιότητα. Αυτό τελείωσε! Ξέρεις τώρα ποια είσαι, τι μπορείς ή τι δεν μπορείς να κάνεις. Ήρθε η ώρα να περάσεις από τεστ αντιμετωπίζοντας τους άλλους, κάνοντας συνεργασίες. Οι επιτυχίες και οι δυσκολίες θα σε πάνε μπροστά. Ένας γάμος, μια συνεργασία, ένας χωρισμός είναι πιθανά, νέες φιλίες δημιουργούνται. Αν έχεις γεννηθεί στις αρχές Ιουνίου, με τον Πλούτωνα, ίσως περάσεις μια κρίση, ίσως αφήσεις πράγματα πίσω σου αλλά αυτό θα σε βοηθήσει να αναγεννηθείς. Οι ρυθμοί σου ως το καλοκαίρι θα είναι γρήγοροι αλλά από τον Αύγουστο, θα θέλεις να ξεκουραστείς, να βάλεις στέρεες βάσεις για να αισθανθείς ασφαλής. Η οικογένεια θα είναι η προτεραιότητά σου. Είναι η στιγμή που θα δεσμευτείς με δουλειές, θα μετακομίσεις, θα αγοράσεις ένα ακίνητο ή θα αναλάβεις νέες οικογενειακές ευθύνες.

Έρωτας
Η ερωτική σου ζωή θα είναι λαμπερή, παθιασμένη, νευρική (Απρίλιο, Μάιο και Νοέμβριο, Δεκέμβριο).

Εργασία
Ανανέωση δραστηριοτήτων (Ιανουάριος, Φεβρουάριος και αρχές καλοκαιριού). Άσε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει! Άριστες ευκαιρίες τον Δεκέμβριο.

ΤΙΡ: Η τύχη σού χαμογελάει, αρέσεις (Απρίλιο, Μάιο). Σε στηρίζουν (όλο το καλοκαίρι). Ο έρωτας σε κοιτάει έντονα και λαίμαργα (Νοέμβριο, Δεκέμβριο).

Αστρολογικες προβλεψεις 2015

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
ΔΡΑΣΗ!
Αγαπάς, αγαπιέσαι, δίνεις, λάμπεις…Εδώ και δυο χρόνια, ο Κρόνος σε συνόδευσε προς αυτή την κατεύθυνση. Έδωσες ελεύθερη πρόσβαση στη δημιουργικότητά σου, ασχολήθηκες με την εκπαίδευση των παιδιών σου ή δεσμεύτηκες πιο σοβαρά σε μια σχέση. Προτεραιότητά σου πλέον η δουλειά σου, η ευεξία και η υγεία σου! Μείνε πειθαρχημένη, βελτίωσε τον τρόπο εργασίας σου (αν έχεις γεννηθεί αρχές πρώτου δεκαημέρου κυρίως), κάνε περισσότερα σπορ, δώσε σημασία στη διατροφή σου, χαλάρωσε, κάνε γιόγκα… Θα είσαι σε φόρμα και θα καταφέρεις να φτάσεις πιο εύκολα στην πολυπόθητη κορυφή. Με τον Δία, μέχρι το καλοκαίρι, θα αυξήσεις τα αγαθά που διαθέτεις και θα αισθανθείς πιο ασφαλής. Από τα μέσα Αυγούστου, θα σε βοηθήσει να επικοινωνείς καλύτερα και να πουλάς τις ιδέες σου. Συναλλαγές και μετακινήσεις πολλαπλασιάζονται.

Έρωτας
Ο έρωτας σε ομορφαίνει (Μάιο, Ιούνιο). Σε τονώνει, σε κάνει παθιασμένη και κατακτητική (από Ιούνιο ως Αύγουστο). Θα είναι μαγνητικός και έντονος (τον Δεκέμβριο). Εποικοδομητικές οι συναντήσεις με τον αγαπημένο σου τον Νοέμβριο.

Εργασία
Τον Μάρτιο, αλλάζεις πορεία αν έχεις γεννηθεί το δεύτερο δεκαήμερο. Άρπαξε καλές ευκαιρίες από Ιούνιο ως Οκτώβριο. Μια έντονη σχέση από τα μέσα Αυγούστου.
ΤΙΡ : Καλλιέργησε τη χαρά της μάθησης, ανέβα επίπεδο και ψάξε την αλήθεια. Ζεις έναν έρωτα πριν το καλοκαίρι. Ξεπερνάς τα εμπόδια που συναντάς (Ιούνιο, Ιούλιο).

 

 

Η ΖΩΗ ΣΤΟ ΕΠΑΚΡΟ
Με το Δία στο ζώδιό σου ως το καλοκαίρι, ο ενθουσιασμός σου θα είναι τονωτικός. Τίποτα δεν θα είναι πολύ ωραίο ή πολύ μεγάλο! Ανακαλύπτεις τον πραγματικό σου εαυτό, οι ανάγκες σου αυξάνονται με σκοπό να εξερευνήσεις τον κόσμο και να αναπτυχθείς πνευματικά. Από τα μέσα Αυγούστου, θα επικεντρωθείς στις αξίες σου και θα εμπλουτιστείς, υλικά και διανοητικά. Πρόσεχε σε κάθε περίπτωση τις υπερβολές! Δες στενά αυτά που διαθέτεις για να φτάσεις τους καθορισμένους στόχους σου. Ο Κρόνος σε βοήθησε να εδραιώσεις τα θεμέλιά σου τα δυο τελευταία χρόνια και σε απάλλαξε από ένα ασφυκτικό παρελθόν. Σε καλεί τώρα να αγαπήσεις και να εκφράσεις όλο τον πλούτο της δημιουργικότητάς σου, να βγεις και να διασκεδάσεις περισσότερο. Θα σου αρέσει το νέο, η καινοτομία αν έχεις γεννηθεί ιδιαίτερα το δεύτερο δεκαήμερο!

Έρωτας
Μια συνάντηση αρχές Μαρτίου ή τέλος Ιουνίου; Κάποιες μικρές ματαιώσεις αρχές Αυγούστου αλλά ηλιόλουστο το καλοκαίρι. Ένα πάθος μέσα Οκτωβρίου; Εκθαμβωτικό το τέλος του χρόνου!

ΕΡΓΑΣΙΑ
Αναγνώριση και επιτυχία (Μάρτιο, Απρίλιο). Νέα κατεύθυνση αρχές Μαΐου, μέσα Αυγούστου και Οκτωβρίου. Καλές ευκαιρίες παρουσιάζονται από το τέλος Αυγούστου ως το Δεκέμβριο.

ΤΙΡ : Είσαι ευτυχισμένη (Ιανουάριο, Φεβρουάριο). Ότι επιχειρείς αποδίδει καρπούς (Απρίλιο, Μάιο). Τι μαγνητισμός! Σπέρνεις τον όλεθρο (από Ιούνιο ως Σεπτέμβριο).

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
ΡΙΞΕ ΑΓΚΥΡΑ
Ο Κρόνος σε βοήθησε τα τελευταία δυο χρόνια να δομήσεις τη σκέψη σου και να είσαι πιο ρεαλίστρια. Ανοίχτηκες σε νέα concept. Προσαρμόζεσαι καλύτερα στο περιβάλλον σου. Σε καλεί τώρα να ριζώσεις, να βάλεις στέρεες βάσεις στις οποίες θα πατήσεις: να δημιουργήσεις μια οικογένεια, να αγοράσεις το σπίτι των ονείρων σου, να βρεις τη θέση σου στην κοινωνία, να αναλύσεις ψυχολογικά το γενεαλογικό σου δέντρο για να μην επαναλάβεις τα λάθη των παππούδων σου αλλά κυρίως να μάθεις να μην στηρίζεσαι παρά μόνο στον εαυτό σου σ’ αυτούς τους δύσκολους καιρούς. Ο ερχομός, μέσα Αυγούστου, του Δία στο ζώδιό σου θα σου δώσει τη δύναμη και τον απαραίτητο ενθουσιασμό. Θα αισθανθείς ικανή να αναποδογυρίσεις βουνά, θα προχωράς στη ζωή τραγουδώντας.

Έρωτας
Ηφαίστειο κάτω από τον παγετώνα στις αρχές της χρονιάς. Σοβαρές δεσμεύσεις τον Δεκέμβριο. Έντονοι έρωτες και σε πλήρη αναγέννηση ( αν έχεις γεννηθεί το πρώτο δεκαήμερο).

Εργασία
Τύχη (Απρίλιο, Μάιο). Ενισχυμένη εργασία (Μάιο, Ιούνιο) και ευνοημένες πρωτοβουλίες (από Σεπτέμβριο ως Νοέμβριο). Καλές ευκαιρίες (Νοέμβριο, Δεκέμβριο).

ΤΙΡ: Επωφελείσαι από μια απρόσμενη κληρονομιά (αν έχεις γεννηθεί τον Σεπτέμβριο), από μια πρόταση για ταξίδι ( Μάρτιο, Απρίλιο); Σε αγαπούν! Υποτάσσεσαι; Τέλος! Είσαι ο εαυτός σου. Η ζωή είναι ένα δώρο. Προχωράς (τέλος καλοκαιριού, αρχές φθινοπώρου)!

ΖΥΓΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ!
Ο Ουρανός και ο Πλούτωνας σε κυνήγησαν πολλές φορές τα τελευταία χρόνια. Η κρίση είναι σε ισχύ! Η επόμενη και τελευταία τους συνάντηση, μέσα Μαρτίου, θα σε ταρακουνήσει (αν έχεις γεννηθεί κυρίως στα μέσα του δεύτερου δεκαημέρου) και το όφελός σου θα είναι μια μεγαλύτερη ανεξαρτησία. Θα δεις με μια νέα ματιά τις σχέσεις σου και θα απορρίψεις ανάρμοστες συμπεριφορές, συνδεδεμένες με την παιδική σου ηλικία ή το παρελθόν. Θα γίνεις πιο δυνατή εσωτερικά και θα αναγεννηθείς. Με το Δία, μέχρι το καλοκαίρι, θα λανσάρεις μεγάλα σχέδια και θα δώσεις ελεύθερη πρόσβαση στη δημιουργικότητά σου. Οι φιλοδοξίες σου θα είναι πιο χαμηλών τόνων, το κρυφό ή η μεταφυσική θα γίνουν η νέα σου απασχόληση. Τα ερωτήματά σου για την ουσία της ζωής θα αποκτήσουν βάθος. Ο Κρόνος θα σε βοηθήσει να δεις πιο καθαρά τις ιδέες σου και να τις μοιραστείς με τον καλύτερο τρόπο.

Έρωτας
Παθιασμένοι έρωτες στις αρχές της χρονιάς, θορυβώδεις τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο, τρυφεροί και αισθησιακοί τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο.

Εργασία
Πολλά σχέδια εξελίσσονται μέχρι το καλοκαίρι (κυρίως Ιανουάριο, Φεβρουάριο). Αλλά θα δυσκολευτείς να δεις προς τα που θα πας (μέσα Σεπτεμβρίου και τέλος Νοεμβρίου). Ανάγκη για ανεξαρτησία (Νοέμβριο, Δεκέμβριο).

ΤΙΡ : Ο Έρωτας είναι στα πόδια σου τον Ιανουάριο. Υπολόγισε στους φίλους σου (από Ιανουάριο ως Αύγουστο). Τύχη; Πίστεψέ την γιατί εσύ θα την προκαλέσεις (Μάιο, Ιούνιο). Η ελευθερία σου; Την κερδίζεις (αρχές καλοκαιριού).
ζωδια 2015
ΣΚΟΡΠΙΟΣ
ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΕΥΤΥΧΙΑ
Το νέο ξεκίνημα που έκανες με τον Κρόνο απαιτούσε θυσίες. Χρειάστηκε, εδώ και δυο χρόνια, να κάνεις ξεκαθαρίσματα με οτιδήποτε σε έπνιγε. Ανώφελες υποχρεώσεις και τοξικές σχέσεις! Θέλεις κάποια πράγματα να παρακινούν την ύπαρξή σου και να σε προχωράνε μπροστά; Θα κάνεις τα πάντα αυτή τη χρονιά για να τα καταφέρεις. Ευκαιρίες στην καριέρα θα παρουσιαστούν πριν το καλοκαίρι, νέες φιλίες θα δημιουργηθούν, μεγάλα σχέδια θα κάνεις από τα μέσα Αυγούστου. Αν έχεις γεννηθεί από τις 5 ως τις 13 Νοεμβρίου, θα οριοθετήσεις ξανά τις δραστηριότητές σου ή θα απελευθερωθείς από μια μη ικανοποιητική καθημερινότητα.

Έρωτας
Τρυφεροί και ρομαντικοί οι έρωτές σου όλη τη χρονιά! Η λίμπιντο σε τρέλα (Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Απρίλιο, Μάιο), πονηρές συναντήσεις (Μάρτιο), μαγνητισμός και ελκυστικότητα (Δεκέμβριο).

Εργασία
Διεύρυνση των δραστηριοτήτων σου μέχρι το καλοκαίρι και μια μεγάλη δημιουργικότητα (Φεβρουάριο, Μάρτιο). Επωφελήσου την ομαδική εργασία από τα μέσα Αυγούστου για να πετύχεις ότι επιχειρείς.

ΤΙΡ: Ελέγχεις καλύτερα τις σκέψεις σου και δεν σε χειρίζονται πια (αν έχεις γεννηθεί αρχές δεύτερου δεκαημέρου). Επισκέπτεσαι τις σκοτεινές ζώνες της ψυχής σου και βρίσκεις μέσα σου έναν ανύποπτο πλούτο (Μάιο, Ιούνιο). Είσαι ικανή να αναποδογυρίσεις βουνά (Αύγουστο, Σεπτέμβριο). Είσαι η πιο όμορφη (Δεκέμβριο).

ΤΟΞΟΤΗΣ
Η ΔΥΝΑΜΗ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΜΕΣΑ ΣΟΥ!
Δυο χρόνια τώρα, αναρωτιέσαι ποια είσαι, τι περιμένεις από τη ζωή και πως θα γίνεις αυτή που θα ήθελες. Κάνε σταθερές σκέψεις τώρα και βάλε δομές στη ζωή σου. Καθόρισε ένα budget όσον αφορά τα οικονομικά σου. Επαναπροσδιόρισε τις προτεραιότητές σου για να βρεις το χρόνο να απολαύσεις τη φύση, να καλλιεργήσεις τα ταλέντα σου και να μοιραστείς περισσότερες στιγμές με αυτούς που αγαπάς. Το πρώτο εξάμηνο της χρονιάς, θα ταξιδέψεις και θα κάνεις νέες γνωριμίες. Το δεύτερο εξάμηνο, θα προωθήσεις την καριέρα σου, θα σε εκτιμούν, θα αναγνωριστείς. Αν έχεις γεννηθεί στα μέσα του πρώτου δεκαημέρου, θα βιώσεις μεγάλες εσωτερικές αλλαγές. Αν έχεις γεννηθεί το δεύτερο δεκαήμερο, θα ζήσεις πολύ τονωτικές στιγμές σε ερωτικό ή δημιουργικό τομέα.

Έρωτας
Ο έρωτας μπορεί να μεταμορφωθεί σε πάθος (Φεβρουάριο, Μάρτιο) και θα είναι πολύ αισθησιακός (Ιούλιο, Αύγουστο). Η γοητεία στα ύψη στο τέλος της χρονιάς!

Εργασία
Η τύχη θα σου χαμογελάσει τον Απρίλιο. Θα δώσεις βάθος σε αυτά που κάνεις (Απρίλιο, Μάιο) και θα εισάγεις νέα σχέδια με επιτυχία (τέλος Σεπτεμβρίου με Νοέμβριο).

ΤΙΡ : Καλλιέργησε την σοβαρότητά σου, την ευκολία της ανανέωσης, την διπλωματία σου (Ιανουάριο), την τόνωσή σου, τον ενθουσιασμό σου (Φεβρουάριο, Μάρτιο) και τη δύναμη της πειθούς (Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο).

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
Ο Πλούτωνας δεν σταματάει να σε βάζει σε δοκιμασίες για να σε μεταμορφώσει, να σε αναγεννήσει (αν έχεις γεννηθεί αρχές Ιανουαρίου) και να βγάλει στην επιφάνεια τον ανύποπτο πλούτο σου. Δουλεύεις για ένα κοινό σχέδιο, μοιράζεσαι τις γνώσεις σου και έτσι εξελίσσεσαι. Είσαι έτοιμη για μια νέα αρχή αλλά θα χρειαστεί να τελειώσεις με ότι έχεις αφήσει στη μέση. Θα πρέπει να κάνεις τον λογαριασμό των τελευταίων 12 χρόνων για να αξιολογήσεις τι θέλεις να εγκαταλείψεις και ποια κατεύθυνση να πάρεις. Με τον Δία, θα καταφέρεις μέχρι το καλοκαίρι να ρυθμίσεις προβλήματα κοινής διαχείρισης αγαθών ή να λάβεις ευκολότερα ένα δάνειο. Στη συνέχεια, θα ευνοηθούν ταξίδια καθώς και το πεδίο της συνειδήσεώς σου. Αν γράφεις κάτι, θα μπορούσε να δημοσιευθεί. Αν έχεις γεννηθεί το πρώτο δεκαήμερο, μπορεί να βιώσεις κάποιες αλλαγές στον οικογενειακό τομέα (εργασίες, μετακόμιση, γέννηση….).

Έρωτας
Έρωτες με βάθος (Μάρτιο, Απρίλιο), αναζωογονημένοι (από Ιούνιο ως Οκτώβριο) και πιο άτακτοι (Αύγουστο, Σεπτέμβριο).

Εργασία
Δραστηριότητες ή εργασία σε πτώση (Μάιο), μετά λανσαρίσματα (Ιούνιο, Ιούλιο). Καλές επαφές με το εξωτερικό (τέλος Σεπτεμβρίου με Νοέμβριο) και επιτυχία (Νοέμβριο, Δεκέμβριο).

ΤΙΡ: Θα καταφέρεις να απελευθερωθείς από ανάρμοστες συμπεριφορές συνδεδεμένες με την παιδική σου ηλικία (δεύτερο δεκαήμερο). Ανακαλύπτεις μέσα σου τον κρυμμένο πλούτο (από Ιανουάριο ως Αύγουστο). Βγαίνεις από την μοναχικότητά σου, ανθίζεις μέσα από ένα συλλογικό σχέδιο (Ιούνιο με Σεπτέμβριο).
astrologikes provlepseis
ΥΔΡΟΧΟΟΣ
ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑ
Οι προσπάθειες των τελευταίων χρόνων επιβραβεύτηκαν. Η καριέρα σου προωθήθηκε, εκτιμήθηκες και ανέλαβες νέες δραστηριότητες; Όλα αυτά θα συνεχιστούν. Συνειδητοποίησες την αξία σου, δεν έχεις πλέον τίποτα να αποδείξεις. Αυτή τη χρονιά, είναι σημαντικό για εσένα να υπερασπίζεσαι τα ιδανικά σου, να μοιράζεσαι τις αρμοδιότητες και τις γνώσεις σου με άλλους, να βοηθάς την ομάδα στην οποία ανήκεις για να πετύχετε τους στόχους σας. Μπορεί να κάνεις ένα ξεκαθάρισμα στις φιλίες σου ή μπορεί οι ελπίδες σου να έχουν πέσει στο κενό και να σκέφτεσαι νέους στόχους. Ο Δίας ευνοεί μέχρι το καλοκαίρι τις σχέσεις σου. Μπορεί να αποφασίσεις να παντρευτείς ή να συνεργαστείς για ένα σχέδιο. Από τα μέσα Αυγούστου, θα βάλεις στέρεα θεμέλια στις σχέσεις σου και θα διαχειριστείς πιο αποτελεσματικά τα κοινά αγαθά.

Έρωτας
Ερωτικά, θα είσαι ακαταμάχητη (Ιανουάριο), παθιασμένη (Μάιο, Ιούνιο) και πολύ άτακτη (από τέλος Σεπτεμβρίου ως Νοέμβριο).

Εργασία
Όλα τα μέτωπα ανοιχτά (Ιανουάριο, Φεβρουάριο και αρχές καλοκαιριού). Ευνοούνται συναλλαγές ακινήτων (Μάιο, Ιούνιο) και ανοίγματα στο εξωτερικό (Νοέμβριο, Δεκέμβριο).

ΤΙΡ: Τίποτα δεν σε σταματά (Ιανουάριο). Νέα διακόσμηση; Σου αρέσει (Μάρτιο, Απρίλιο). Εκπλήξεις! Σου κάνουν καλό (για τους γεννημένους το δεύτερο δεκαήμερο).

ΙΧΘΥΣ
ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ ΤΟΥ ΚΥΜΑΤΟΣ
Αν δυσκολεύτηκες να βρεις ποια είσαι γιατί ήσουν αυτή που οι άλλοι ήθελαν (αν έχεις γεννηθεί κυρίως τέλος πρώτου δεκαημέρου), ο Κρόνος θα σε βοηθήσει να επικεντρωθείς και να γίνεις αυτή που πραγματικά είσαι. Θα ευνοήσει επίσης την προώθηση της καριέρας σου και την δημιουργία σημαντικών σχεδίων. Για έξι μήνες, ο Δίας, γνωστός για την αισιοδοξία του, θα σε ενθαρρύνει να ανέβεις ψηλές κορυφές αλλά θυμήσου τον Ίκαρο… Απέφυγε κάθε υπερβολή! Είσαι μόνη; Όχι για πολύ! Πάρε συμβουλές, κάνε συνεργασίες και θα πετύχεις το καλύτερο σε ότι επιχειρείς από τα μέσα Αυγούστου. Αν έχεις γεννηθεί το δεύτερο δεκαήμερο, μπορεί να έχεις απρόσμενες απώλειες ή επιστροφές χρημάτων. Αν έχεις γεννηθεί στο τέλος του τρίτου δεκαημέρου, μπορεί να κάνεις κάποια εκπαίδευση κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού για να γίνεις πιο αποτελεσματική στην εργασία σου.

Έρωτας
Ο Έρωτας θα είναι τρυφερός, ρομαντικός (Μάιο, Ιούνιο), παρορμητικός (τέλος Ιουνίου ως Αύγουστο) και πολύ έντονος (Νοέμβριο, Δεκέμβριο).

Εργασία
Καλή οικονομική περίοδος (Φεβρουάριο, Μάρτιο) και επαγγελματικές ευκαιρίες (από Ιούνιο ως Οκτώβριο). Κληρονομιά ή διευκόλυνση από τράπεζες (Νοέμβριο, Δεκέμβριο); Υπερλειτουργείς (τέλος Αυγούστου, Σεπτέμβριο).

ΤΙΡ: Δουλεύεις σκληρά και φαίνονται τα αποτελέσματα (από Ιανουάριο ως Αύγουστο). Όσον αφορά την «Αλίκη στην χώρα των θαυμάτων», βάλτο στην ντουλάπα (από τον Αύγουστο).

Αστρολογικες προβλεψεις 2015

 

Αστρολογικες προβλεψεις 2015

Zωδια Δεκεμβριος 2014: Οι προβλεψεις του μηνα

(Κλικ εδω για ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2015 ΓΙΑ OΛΑ ΤΑ ΖΩΔΙΑ!)

 

Τι φέρνει ο πρώτος μήνας του χειμώνα για κάθε ζώδιο; 

 
ΤΑ ΦΕΓΓΑΡΙΑ: Πανσεληνος στις 6/12 Νεα Σεληνη στις 22/12.ΟΙ ΠΛΑΝΗΤΕΣ: Εισοδος του Αρη στις 4 στον Υδροχόο, της Αφροδιτης και του Ερμη στον Αιγοκερω στις 10 και στις 17/12 αντιστοιχα.ΚΡΙΟΣ21 ΜΑΡΤΙΟΥ – 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥEΡΩΤΑΣ: Η συναισθηματική σου ζωή θα σε προβληματίσει έντονα. Αν έχεις σχέση, νιώθεις ότι πρέπει να επαναπροσδιορίσεις τα δεδομένα της και να διορθώσεις λάθη του παρελθόντος. Η Πανσέληνος στις 6 θα φορτίσει ακόμη περισσότερο την ατμόσφαιρα, καθώς καθιστά προβληματική την επικοινωνία με τον σύντροφο ή με άτομα της οικογένειάς σου.

ΕΡΓΑΣΙΑ-ΧΡΗΜΑ: Στις 4 ο κυβερνήτης σου Άρης περνά στον Υδροχόο και μέχρι το τέλος της χρονιάς θα νιώθεις περίεργα στον εργασιακό χώρο, καθώς το παρασκήνιο θα κάνει τα πάντα για να βρεθείς εκτεθειμένη. Σε συνδυασμό με τον Ερμή από τις 17/12 στον Αιγόκερω, θα πρέπει να είσαι προσεκτική σε οικονομικές συμφωνίες ή σε έγγραφα που υπογράφεις.

ΥΓΕΙΑ: Προσοχή στην οδήγηση. Αν επιθυμείς αλλαγές στην εμφάνισή σου, δοκίμασέ τες μετά τις 16.προβλεψεις ζώδια 2015

ΤΑΥΡΟΣ

21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ-20 ΜΑΪΟΥ

ΕΡΩΤΑΣ: Η παρουσία της Αφροδίτης στον Αιγόκερω από τις 10/12 υπόσχεται να ανανεώσει την ερωτική σου ζωή. Αν είσαι μόνη, οι πλανητικές επιρροές σε ευνοούν να κάνεις μια ενδιαφέρουσα γνωριμία από τον φιλικό σου κύκλο. Αν έχεις σχέση, διατήρησε ήπιους τόνους για να μην έρθεις σε οριστική σύγκρουση με τον σύντροφό σου το α’ δεκαήμερο.

ΕΡΓΑΣΙΑ-ΧΡΗΜΑ: Με το πέρασμα του Άρη στον Υδροχόο στις 4 γίνεσαι ευάλωτη σε εσφαλμένες εκτιμήσεις και επικοινωνιακά λάθη. Η παρουσία του Ερμή από τις 17 στον Αιγόκερω σε καλεί να εστιάσεις στην προώθηση των επαγγελματικών σου στόχων. Μετά τις 15 μπορείς να ζητήσεις μια αύξηση, αν νιώθεις ότι αμείβεσαι λιγότερο από όσο αξίζεις. Τακτοποίησε άμεσα εκκρεμότητες σχετικές με δάνεια, κάρτες, ασφάλειες.

ΥΓΕΙΑ: Προσοχή σε ιώσεις και κρυολογήματα.

ΔΙΔΥΜΟΙ

21 ΜΑΪΟΥ-21 ΙΟΥΝΙΟΥ

ΕΡΩΤΑΣ: Η ρομαντική σου διάθεση θα είναι ιδιαίτερα τονισμένη τον τελευταίο μήνα της χρονιάς και θα νιώθεις έντονη την ανάγκη να ανανεώσεις την ερωτική σου ζωή – είτε είσαι σε σχέση είτε όχι. Η Πανσέληνος που θα πραγματοποιηθεί στις 6/12 πιθανόν να σε παρασύρει σε λανθασμένες επιλογές, καθώς απογειώνει το συναίσθημα. Γι′ αυτό προσοχή.

ΕΡΓΑΣΙΑ-ΧΡΗΜΑ: Ένας αρκετά έντονος μήνας, καθώς οι αυξημένες υποχρεώσεις θα λειτουργήσουν πιεστικά και θα ενισχύσουν το άγχος και τις ανασφάλειές σου για την πορεία της καριέρας και των οικονομικών σου. Μέχρι τις 22 θα πρέπει να γίνεις περισσότερο παραγωγική. Αν είσαι σε αναζήτηση εργασίας, ο επόμενος μήνας είναι πιο ευνοϊκός.

ΥΓΕΙΑ: Προφυλάξου από ιώσεις και ασχολήσου πιο σοβαρά με τη βελτίωση της φυσικής σου κατάστασης.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ22 ΙΟΥΝΙΟΥ-22 ΙΟΥΛΙΟΥΕΡΩΤΑΣ: Σημαντικός ο φετινός Δεκέμβριος, καθώς Αφροδίτη και Ερμής στον Αιγοκέρω φέρνουν νέες εξελίξεις. Κάποια γεγονότα θα επηρεάσουν σε βάθος την ερωτική σου ζωή, τις αισθηματικές σχέσεις και την κοινωνική ζωή γενικότερα. Θετικές και αρνητικές καταστάσεις θα εναλλάσσονται διαμορφώνοντας το σκηνικό. Αναπόφευκτα κάποιες από εσάς θα απομακρυνθείτε από τους αγαπημένους σας ή άλλες, που δεν έχετε σχέση, θα κάνετε μια συναρπαστική γνωριμία.ΕΡΓΑΣΙΑ-ΧΡΗΜΑ: Δεν είναι ένας ήρεμος ή εύκολος μήνας, όμως θα σου επιτρέψει να διασφαλίσεις τα εργασιακά σου δεδομένα. Τώρα θα πρέπει να πάρεις σημαντικές αποφάσεις και να τακτοποιήσεις οικονομικές εκκρεμότητες, που θα μπορούσαν να σε φέρουν σε δύσκολη θέση. Μετά τις 15 απόφυγε διαφωνίες στον εργασιακό χώρο και πρόσεξε πολύ τους όρους μιας συνεργασίας.ΖΩΔΙΑ 2015ΥΓΕΙΑ: Αφιέρωσε περισσότερο χρόνο στην ξεκούραση σώματος και πνεύματος.

 

ΛΕΩΝ

23 ΙΟΥΛΙΟΥ – 23 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ΕΡΩΤΑΣ: Ο Δεκέμβριος θα είναι ένας ιδιαίτερα ερωτικός μήνας. Αν είσαι μόνη, ειδικά το α’ δεκαήμερο, οι πλανητικές επιρροές ευνοούν το φλερτ με προοπτική… Αν έχεις σχέση, θα περάσεις τα πιο ερωτικά Χριστούγεννα με τον σύντροφό σου. Στις 22 η Νέα Σελήνη σε φέρνει πιο κοντά στους δικούς σου ανθρώπους.

ΕΡΓΑΣΙΑ-ΧΡΗΜΑ: Στις 17/12 ο Ερμής περνά στον Αιγόκερω και σε συνδυασμό με την ταυτόχρονη παρουσία του Άρη στον Υδροχόο, σε χρίζουν πρωταγωνίστρια στο επαγγελματικό σου περιβάλλον. Απόφυγε όμως να εμπλακείς σε παιχνίδια εξουσίας. Μετά τις 15 τακτοποίησε πρακτικά θέματα και αξιοποίησε ό,τι θα μπορούσε να προωθήσει τους στόχους σου και να αυξήσει τα έσοδά σου.

ΥΓΕΙΑ: Αιφνίδια γεγονότα θα δοκιμάσουν τις αντοχές σου. Γι′ αυτό ψυχραιμία και προσοχή σε χρόνια προβλήματα υγείας.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

24 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ-22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΕΡΩΤΑΣ: Η τεταμένη ατμόσφαιρα στη συναισθηματική σου ζωή αρχίζει να αποφορτίζεται σιγά σιγά και αυτό οφείλεται στην παρουσία της Αφροδίτης στον φιλικό Αιγόκερω από τις 10, που υπόσχεται να βάψει στις αποχρώσεις του ροζ τη μουντή καθημερινότητά σου. Αν είσαι μόνη, το πνεύμα των Χριστουγέννων υπόσχεται να σου φέρει τον απόλυτο έρωτα λίγο πριν εκπνεύσει ο χρόνος.

ΕΡΓΑΣΙΑ-ΧΡΗΜΑ: Παρά τις δυσκολίες ο Δεκέμβριος θα σε βοηθήσει να νιώσεις καλύτερα. Μπορεί να απαιτεί σκληρή δουλειά προκειμένου να αποδείξεις για ακόμη μία φορά το πόσο ικανή είσαι, ωστόσο σου δίνει όλες εκείνες τις προοπτικές για να ικανοποιήσεις τις φιλοδοξίες σου. Το β′ δεκαπενθήμερο προβλέπεται πιο τυχερό και ενδιαφέρον. Τώρα χρειάζεται να φανείς συνετή στις αποφάσεις που θα πάρεις και το αντίκτυπό τους θα είναι μακροπρόθεσμο.

ΥΓΕΙΑ: Αντιμετώπισε έγκαιρα τυχόν ενοχλήσεις που θα παρουσιαστούν στο πεπτικό σύστημα.

ΖΥΓΟΣ

23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ-22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΕΡΩΤΑΣ: Ο τελευταίος μήνας της χρονιάς είναι αρκετά αντιφατικός, καθώς θα εναλλάσσονται οι ευχάριστες με τις δυσάρεστες στιγμές στη συναισθηματική σου ζωή. Αν είσαι μόνη, εκμεταλλεύσου το ευνοϊκό α’ δεκαήμερο προκειμένου να φλερτάρεις και να γνωρίσεις νέα, ενδιαφέροντα άτομα. Αν έχεις σχέση, διατήρησε ήπιους τόνους και απόφυγε να έρθεις σε σύγκρουση με τον σύντροφό σου, αν δεν θέλεις να περάσεις επεισοδιακά Χριστούγεννα.

ΕΡΓΑΣΙΑ-ΧΡΗΜΑ: Παρά το γεγονός ότι δεν θα λείψουν οι εναλλαγές και οι αναβολές, ο Δεκέμβριος θα λειτουργήσει θετικά στο να αλλάξουν τα επαγγελματικά και οικονομικά σου δεδομένα το 2015. Ο οικονομικός σου προϋπολογισμός θα επιβαρυνθεί τον μήνα αυτό, γι′ αυτό ψυχραιμία και σύνεση στη διαχείριση των εσόδων σου.

ΥΓΕΙΑ: Στις μέρες κοντά στα Χριστούγεννα απόφυγε τον αδιέξοδο εκνευρισμό και τις εντάσεις.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ – 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΕΡΩΤΑΣ: Το Σύμπαν υπόσχεται ότι τα φετινά Χριστούγεννα θα σου μείνουν αξέχαστα, καθώς θα γνωρίσεις τον έρωτα της ζωής σου, αν είσαι μόνη. Η συναισθηματική σου ζωή, ύστερα από καιρό, αποκτά την έξαψη του ερωτικού πάθους. Αν έχεις σχέση, τώρα είναι το κατάλληλο διάστημα για να την επισημοποιήσεις ή να προχωρήσεις στην απόκτηση απογόνου.

ΕΡΓΑΣΙΑ-ΧΡΗΜΑ: Η παρουσία του Ερμή και της Αφροδίτης στον Αιγόκερω βοηθά στην προώθηση των στόχων σου. Ασφαλώς και δεν θα λείψουν οι δυσκολίες και ο σκληρός ανταγωνισμός, ωστόσο εσύ είσαι ετοιμοπόλεμη και θα ξεπεράσεις τα εμπόδια που θα μπουν στον δρόμο σου. Αρκεί, βεβαίως, να κινηθείς με αργά βήματα και να αποφύγεις τα μεγάλα ανοίγματα. Μέχρι τις 18 μπορείς να διευθετήσεις οικονομικές εκκρεμότητες.

ΥΓΕΙΑ: Ώς τις 23 πράξε τα δέοντα για την υγεία και την ομορφιά σου.

αστρολογικες  προβλεψεις 2015
ΤΟΞΟΤΗΣ23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ – 21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥΕΡΩΤΑΣ: Ο Δεκέμβριος ξυπνά ξεχασμένες επιθυμίες και σε παρακινεί να ζήσεις τη ζωή που δεν έζησες. Αίφνης η υπάρχουσα σχέση δεν σε ικανοποιεί αρκετά και θέλεις ή να την αναπλαισιώσεις ή να τη λήξεις. Πριν όμως πάρεις οριστικές αποφάσεις για το μέλλον της, σκέψου πώς αυτός είναι ένας μήνας που προσφέρεται για μια ψύχραιμη επανεκτιμήση των καταστάσεων. Το διάστημα είναι καλό για να αναθερμάνεις τη σχέση σου ή να κάνεις νέες γνωριμίες.ΕΡΓΑΣΙΑ-ΧΡΗΜΑ: Η είσοδος του Ερμή στον Αιγόκερω στις 17 δρομολογεί εξελίξεις στον τομέα της καριέρας ωθώντας σε στο να επανεξετάσεις ελλείψεις, παραλείψεις και λάθη που έγιναν τον περασμένο μήνα. Μετά τις 18 τακτοποίησε επαγγελματικές εκκρεμότητες και απόφυγε εντάσεις στον εργασιακό χώρο. Να είσαι ιδιαίτερα προσεκτική στη διαχείριση των οικονομικών σου, αλλά και στην εξόφληση των οφειλών σου μέχρι τις 23 για να μην έρθεις αντιμέτωπη με δυσάρεστες εκπλήξεις. Μη βιαστείς να πάρεις αποφάσεις για το μέλλον μιας συνεργασίας.ΥΓΕΙΑ: Άλλαξε τη διατροφή σου και ξεκίνησε γυμναστική για να υποδεχθείς ανανεωμένη τα Χριστούγεννα.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ -19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

ΕΡΩΤΑΣ: Η παρουσία της Αφροδίτης και του Ερμή στο ζώδιό σου σε φέρνουν στο επίκεντρο της προσοχής. Αν είσαι μόνη, η Αφροδίτη σου δίνει πολλές ευκαιρίες για να φλερτάρεις και να κάνεις γνωριμίες με προοπτικές. Αν έχεις σχέση, ο Ερμή θα σε βοηθήσει να επανεκτιμήσεις την ομορφιά, αλλά και την ουσία της.

ΕΡΓΑΣΙΑ-ΧΡΗΜΑ: Ο τελευταίος μήνας της χρονιάς σου δίνει δύναμη, αποφασιστικότητα και τη δυνατότητα για να διεκδικήσεις την υλοποίηση των στόχων σου, αλλά και να ξεκαθαρίσεις το τοπίο στα εργασιακά σου δεδομένα. Ο Ερμής περνά στο ζώδιό σου στις 17/12 και σε ευνοεί να κλείσεις μια νέα επαγγελματική ή οικονομική συμφωνία. Από τις 18/12 απόφυγε τις εντάσεις και τα περιττά έξοδα.

ΥΓΕΙΑ: Πρόσεξε μολύνσεις του αναπνευστικού και το ενδεχόμενο μιας ανεπιθύμητης εγκυμοσύνης.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

ΕΡΩΤΑΣ: Η χρονιά ρίχνει τίτλους τέλους σε μια προβληματική σχέση και ανοίγει το δρόμο για νέες γνωριμίες απογειώνοντας το ερωτικό πάθος. Αρχικά τουλάχιστον, γιατί μετά τις 17 ο Ερμής περνά στον Αιγόκερω και δημιουργεί κλίμα ασυννενοησίας. Ευτυχώς η επικοινωνιακή “δυστοκία” δεν διαρκεί πολύ και το πνεύμα των Χριστουγέννων σε βρίσκει μες την τρελή (ερωτική) χαρά, είτε είσαι μόνη είτε όχι.

ΕΡΓΑΣΙΑ-ΧΡΗΜΑ: Πολλές υποχρεώσεις και αυξημένη κινητικότητα χαρακτηρίζουν το α’ 15ήμερο του μήνα. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να συντονιστείς και να μεθοδεύσεις καλύτερα τα επόμενα βήματά σου. Το ίδιο διάστημα ευνοείσαι για να κλείσεις νέες συνεργασίες και να τακτοποιήσεις οικονομικές εκκρεμότητες. Μετά τις 17/12 χρειάζεται να είσαι ιδιαίτερα συνετή στη διαχείριση των οικονομικών σου.

ΥΓΕΙΑ: Προσοχή σε δόντια, κρυώματα, μολύνσεις.

ΙΧΘΥΕΣ

20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ-20 ΜΑΡΤΙΟΥ

ΕΡΩΤΑΣ: Αν και η ψυχολογία σου γνωρίζει εναλλαγές και συχνά σκαμπανεβάσματα, ωστόσο καταφέρνεις να μη χάνεις την αισιοδοξία σου και προσπαθείς να ανανεώσεις τη σχέση με τον σύντροφό σου. Ο τελευταίος μήνας της χρονιάς σε καλεί να κάνεις έναν απολογισμό και να αξιολογήσεις σωστά τα δεδομένα σου και ο Ερμής από τον Αιγόκερω σε προσγειώνει και σε ωθεί να εργαστείς μεθοδικά. Αν είσαι μόνη, ένας νέος έρωτας θα κάνει την καρδιά σου να χτυπήσει δυνατά.

ΕΡΓΑΣΙΑ-ΧΡΗΜΑ: Η Αφροδίτη στον Αιγόκερω από τις 10 σε βοηθά να επιτύχεις τους οικονομικούς σου στόχους, καθώς ξεπερνάς τα εμπόδια και άτομα κύρους σε στηρίζουν. Μετά τις 12/12 θα αρχίσεις να βλέπεις τα πρώτα αποτελέσματα των προσπαθειών σου.

ΥΓΕΙΑ: Ενίσχυση της φυσικής σου κατάστασης και ανανέωση της εμφάνισής σου μετά τις 16.

αστρολογία 2015 ζώδια
Powered by WordPress | Designed by: Download Free WordPress Themes | Thanks to wordpress themes free, Themes Gallery and Download Premium WordPress Themes